Kerkel. hiërarchie
  Collegiale organen
 Religieuze
   gemeenschappen

 Lekenorganisaties


 Links
 Gastenboek
 over deze siteHome > Pausschap > Organen

Organen van het Pausschap

Bij de uitoefening van zijn taken wordt de Paus
bijgestaan door diverse organen.


- zie het onderstaande overzicht -


Organogram Pausschap

Home > Pausschap > Organen - naar boven


- PRIVÉ-SECRETARISSEN van de PAUS -


Privé-secretaris: Mgr. Fabián Pedacchio Leaniz (sinds 2014)
Assistent-secretaris: Mgr. Yoannis Lahzi Gaid

Profiel
- De privé-secretaris en diens eventuele assistent assisteren de Paus bij alle zaken van meer administratieve of praktische aard, zowel betreffende de officiële taken van de Paus, als ook diens private aangelegenheden.
- Formeel heeft de pauselijke privé-secretaris de rang en functie van adjunct-prefect van de Pauselijke Huishouding.

Taak
- Voor de functie van privé-secretaris bestaat geen vaste taakomschrijving: de inhoud van deze functie is sterk afhankelijk van welke invulling de betreffende Paus en zijn medewerkers er zelf aan geven.
- Onder eerdere pausen hadden de secretarissen soms vrij veel invloed, bijvoorbeeld gold dit voor Mgr. Stanislaw Dziwisz, de privé-secretaris van paus Johannes Paulus II. Ook aan mgr. Georg Gänswein, de secretaris van paus Benedictus XVI werd veel invloed toegedicht
- In 2014 benoemde paus Franciscus de Koptisch Katholieke priester Mgr. Yoannis Lahzi Gaid tot assistent-secretaris, de eerste keer dat een priester die niet van de Latijnse rite is deze functie bekleedt.

Links
- Wikipedia-artikel over Mgr. Georg Gänswein
- Interview met Mgr. Georg Gänswein


Home > Pausschap > Organen - naar boven


- PREFECTUUR van de PAUSELIJKE HUISHOUDING -


Prefect: Mgr. Georg Gänswein (sinds 2012)
Adjunct-Prefect: Mgr. Alfred Xuereb (sinds 2013)
Theoloog vh Pauselijk Huis: Wojciech Giertych OP (sinds 2005)
Predikant vh Pauselijk Huis: Fr. Raniero Cantalamessa, OFMCap (sinds 1980)

Profiel
- De Prefectuur van de Pauselijke Huishouding regelt de praktische zaken van de pauselijke huishouding en houdt toezicht op zowel de geestelijken als de leken die deel uitmaken van de pauselijke kapel en de pauselijke familia.
- Voorts heeft deze Prefectuur het beheer over het Apostolisch Paleis, staat het de Paus bij wanneer hij op reis is en heeft het de supervisie over de niet-liturgische pauselijke ceremoniën. Tenslotte regelt de Prefectuur alle audiënties met de Paus (zie de Pauselijke Audiënties).Paus Benedictus XVI met links mgr. Georg Gänswein
en rechts mgr. James M. Harvey

Prefect
- De Prefectuur van de Pauselijke Huishouding staat onder leiding van een prefect. Hij woont in een fraai 16e/17e eeuws appartement in de nabijheid van het pauselijk appartement aan de Cortile San Damaso.
- Sinds 1998 was mgr. James M. Harvey de prefect van de pauselijke huishouding. Hij werd in december 2012 opgevolgd door mgr. Georg Gänswein, die daarnaast de privé-secretaris van paus Benedictus XVI was.

Huishoudelijk personeel
- De praktische dagelijkse zaken van de pauselijke huishouding, zoals het koken van maaltijden en het schoonhouden van het pauselijk appartement, werden traditiegetrouw verricht door enkele religieuze zusters, maar onder paus Benedictus dienden voor het eerst enkele lekendames. Zij woonden aan de noordkant van het pauselijk appartement.
- Dit personeel staat onder leiding van een hoofd van de huishouding. Dit was eveneens een lange tijd een religieuze zuster. Onder paus Benedictus XVI werd deze functie voor het eerst vervuld door een dame die geen lid van een religieuze orde was, Ingrid Stampa. Zij moest haar functie echter opgeven na de zogeheten Vatileaks-affaire. Haar werd veel invloed toegeschreven, net als eerder aan zuster Pascalina, de huishoudster van paus Pius XII.

Pauselijk kamerdienaar
- Naast de vrouwelijke leden van de huishouding beschikt de Paus ook over een persoonlijk kamerdienaar, die, vergelijkbaar met een butler, onder meer de kleding van de Paus verzorgt en de maaltijden opdient.
- Deze functie werd van 1978-2006 uitgeoefend door Angelo Gugel, die onder paus Johannes Paulus I in dienst kwam, gedurende het gehele pontificaat van Johannes Paulus II diende en tenslotte nog een jaar onder paus Benedictus XVI, waarmee hij een vertrouweling van 3 pausen was.
- Angelo Gugel werd in 2006 opgevolgd door Paolo Gabriele. Die werd echter in mei 2012, tot ieders grote verrassing, gearresteerd op beschulding van het laten uitlekken van vertrouwelijke documenten over corruptie en wanbeleid binnen het Vaticaan. Hiervoor werd hij op 6 oktober 2012 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, maar in december van dat jaar verleende paus Benedictus XVI hem gratie.

Predikant van het Pauselijk Huis
- Al sinds de 16e eeuw is aan het Pauselijke Huis een predikant verbonden. Deze heeft tot taak om in de Advents- en Vastentijd elke week een preek voor voor de Paus, de kardinalen en andere prelaten van de Curie, alsmede voor de generale oversten van de religieuze ordes en gemeenschappen in Rome.

Links
- Wikipedia-artikelen: English - Deutsch
- Homepage van de predikant Raniero Cantalamessa
- BBC News-bericht: Profile: Pope's butler Paolo Gabriele
- Nederlandstalig artikel over de gelekte documenten


Home > Pausschap > Organen - naar boven


- BUREAU voor PAUSELIJKE LIEFDADIGHEID -
(Uffizio dell'Elemosineria Apostolica)


Aalmoezenier van Zijne Heiligheid: Mgr. Konrad Krajewski (sinds 2013)

Taak
- Het Bureau voor Pauselijke Liefdadigheid verzamelt en verdeelt op geheel onbureaucratische wijze gelden en fondsen bestemd voor mensen in nood, zowel in en rond de stad Rome als in de rest van de wereld.

Inkomsten
- De inkomsten van dit Bureau zijn afkomstig van giften die daartoe aan de Paus worden gedaan, alsmede van de bedragen die worden betaald voor het ontvangen van een pauselijke zegen, die men bij dit bureau kan verkrijgen.


Home > Pausschap > Organen - naar boven


- BUREAU voor de PAUSELIJKE CEREMONIËN -
(Uffizio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontifice)


Guido Marini
Piero Marini
Prefect: Mgr. Guido Marini (sinds 2007)
Deken: Mgr. Francesco Camaldo (sinds 1984)

Profiel
- Het Bureau voor de Pauselijke Ceremoniën regelt alles wat nodig is voor de liturgische en aanverwante vieringen die door de Paus persoonlijk, danwel in zijn naam worden gecelebreerd of uitgevoerd en ziet daarbij onder meer toe op de juiste naleving van de liturgische voorschriften.
- Aan het hoofd van dit bureau staat een prefect, die daarmee tevens de pauselijke ceremoniemeester is. Alszodanig is hij bij alle belangrijke liturgische plechtigheden steeds in de directe nabijheid van de Paus. Van 1987-2007 werd deze functie 20 jaar lang vervuld door mgr. Piero Marini.
- Onder de prefect ressorteren meerdere pauselijke ceremoniemeesters (It. Cerimonieri Pontifici), waarvan één de titel van deken voert. De huidige deken is sinds 1984 mgr. Francesco Camaldo, die uit hoofde van zijn functie eveneens regelmatig aan de zijde van de Paus te zien is.

Website: English - Deutsch - Français
De ingang en brievenbus van het Bureau voor de Pauselijke Ceremoniën


De Pauselijke Sacristie
- Reeds aan het eind van de 4e eeuw is er sprake van een Pauselijke Sacristie, waar alle zaken werden bewaard die nodig waren voor de liturgische vieringen van de Paus. Deze sacristie stond en staat nog steeds los van de sacristiën van de Sint Pietersbasiliek en de basiliek van Sint Jan van Lateranen, die elk hun eigen sacristiën hebben.
- De Pauselijke Sacristie bewaart en beheert de paramenten, het liturgisch vaatwerk en het overige kerkgerei dat bestemd is voor de vieringen in de kapellen in het Apostolisch Paleis en voor de reizen van de Paus.
- In 1991 bepaalde paus Johannes Paulus II dat de Pauselijke Sacristie van het Apostolisch Paleis voortaan onder het Bureau voor de Pauselijke Ceremoniën zou vallen.
- De Pauselijke Sacristie is gevestigd in het Apostolisch Paleis, en wel in enkele zalen die bereikbaar zijn vanuit de Sala Regia, alsmede in ruimten direct achter de Sixtijnse Kapel, waar ook de Pauselijke Schatkamer is.
7 tiara's, zoals ze bewaard worden in de pauselijke sacristie


De Pauselijke Koster
- De Pauselijke Sacristie staat sinds de 14e eeuw onder leiding van de pauselijke koster (Lat.: sacrista), die bijna altijd tot de Augustijnerorde behoorde.
- Deze functie werd in 1991, bij de samenvoeging van de Pauselijke Sacristie met het Bureau voor de Pauselijke Ceremoniën opgeheven. Dat betekende tevens de pensionering van de man die dit ambt al sinds 1951 bekleedde: de Nederlandse pater Augustijn Mgr. Petrus Canisius van Lierde (1907-1995).
- Sindsdien is de pauselijke ceremoniemeester naast de inhoudelijke vormge- ving van de pauselijke vieringen, ook verantwoordelijk voor de praktische voorbereiding daarvan.
- De meer praktische zaken van de pauselijke sacristie worden echter nog steeds als vanouds door 3 Augustijnen (een pater en 2 broeders) vervuld. De pater Augustijn heeft daarbij tevens de titel van Apostolisch Sacrarium: bewaker van de relieken en de overige kostbaarheden.


Links en literatuur
- Wikipedia-artikel: Deutsch
- S. de Blaauw e.a.: Pracht en Praal van de Paus, Schatten uit het Vati- caan, Amsterdam/Gent, 2003.


Home > Pausschap > Organen - naar boven


- De SIXTIJNSE KAPEL -
(Cappella Musicale Pontificia Sistina)


Koorleider: mgr. Massimo Palombella (sinds 2010)

Profiel
- De Sixtijnse Kapel is het pauselijke zangkoor en moet dus niet worden verward met het gebouw dat dezelfde naam draagt, namelijk met de vlak naast de Sint Pietersbasiliek gelegen kapel in het Apostolisch Paleis met de wereldberoemde fresco's van Michelangelo.
- Het koor valt rechtstreeks onder de Prefectuur voor de Pauselijke Ceremoniën en zingt bij alle liturgische vieringen die worden voorgegaan door de Paus of door een kardinaal.

Website: www.cappellamusicalepontificia.va
De Sixtijnse Kapel bij een uitvoering in de Sint Pietersbasiliek


Home > Pausschap > Organen - naar boven


- De ZWITSERSE GARDE -
(Guardia Svizzera)


Commandant: Daniel Rudolf Anrig
Vice-Commandant: Christoph Graf

Profiel
- De Zwitserse Garde bestaat uit maximaal 120 soldaten en officieren en heeft, naast een ceremoniële functie, als taak de bewaking van de persoon van de Paus, van het Apostolisch Paleis en van de toegangen tot Vaticaanstad. Voor de overige beveiligingstaken is
de Vaticaanse politie verantwoordelijk.
- De gardisten worden in de Duitstalige kantons van Zwitserland geworven onder praktiserende Rooms-Katholieke jonge mannen van tussen de 19 en 30 jaar, van minstens 1,74 m. lengte, lichamelijke fitheid en onberispelijk gedrag. Zij worden in dienst genomen voor een periode van twee jaar en krijgen gedurende die tijd het Vaticaanse staatsburgerschap met Vaticaans paspoort. Het salaris ligt rond de 1100,- euro. Daarnaast genieten de gardisten gratis kost en inwoning, medische verzoring en vrijstelling van inkomstenbelasting
- De gewone soldaten van de Zwitserse Garde wonen in de kazerne bij de St. Annapoort van Vaticaanstad. Alleen de (onder-)officieren mogen trouwen en kunnen dan in aanmerking komen voor een eigen appartement.
De leden en de commandant van de Zwitserde Garde in hun karakteristieke uniformen


Uniform
- De Zwitserse Gardisten dragen tijdens hun dienst ofwel een eenvoudig blauw uniform, ofwel het bekende karakteristieke blauw-goudgeel-rode uniform, beide met een zwarte baret als hoofddeksel. Het laatste uniform zou volgens de traditie ontworpen zijn door Michelangelo, maar is in werkelijkheid ontworpen door commandant Jules Repond (1910-1921), die zich daarbij baseerde op oude fresco's. De kleuren blauw en goudgeel zijn mogelijk de wapenkleuren van de toenmalige paus Julius II.
- Naast bovenbeschreven dienstuniformen is er ook een gala-uniform, dat wordt gedragen bij plechtige gelegenheden. Tot dit gala-uniform behoren o.a. een metalen borstkuras, een witte halskraag, witte handschoenen en een zgn. spaanse helm, met daarop een rode struisvogelveer voor de hellebaardieren en onderofficieren, een paarse voor de officieren en een witte voor de kommandant en de luitenant.
- De bij dit uniform behorende wapenrusting, helmen, zwaarden en gespen worden vervaardigd door de Duitse wapensmid Reinhard Kammerer in Schlüsselfeld in de omgeving van Bamberg.

Kapel
- De Zwitserse Garde heeft zijn eigen kapel: de door paus Pius V in 1568 gebouwde SS. Martino e Sebastiano, gelegen vlak onder het Apostolisch Paleis in de buurt van de kazerne van de Garde en van de Bronzen Poort op het Sint-Pietersplein.

Geschiedenis
- De eerste Zwitserse soldaten werden in 1505 als huurlingen door paus Julius II aangeworven om ze in de italiaanse oorlogen te zetten. Tijdens de plundering van Rome door muitende troepen van de keizer op 6 mei 1527 (Sacco di Roma), stierven 147 van de 189 man toen zij er voor zorgden dat paus Clemens VII veilig naar de Engelenburcht (Castel Sant'Angelo) kon vluchten. De 6e mei is daarom ook de dag waarop tegenwoordig de nieuwe rekruten (in het Duits) hun eed afleggen.
- Op 15 september 1970 hief paus Paulus VI de Nobelgarde (It.: Guardia Nobile), de Paleisgarde (It.: Guardia d'Onore) en de pauselijke gendarmerie op en bepaalde dat de Zwitserse Garde voortaan het enige bewapende pauselijke legerkorps zou zijn, dat dan ook rechtstreeks onder de Paus ging vallen.


Links
- Officiële homepage: www.guardiasvizzera.va
- Vereniging van voormalige Gardisten: www.schweizergarde.ch
- Website van het 500-jarig jubileum: www.gsp06.ch
- Artikel op www.jachthoornblazers.nl
- Wikipedia-artikelen: Nederlands - Deutsch - English - Français
- Artikel over de wapensmid van de Garde: Des Papstes Schutzengel
- Afbeeldingen van oude uniformen: Divise ex Esercito Pontificio


Home > Pausschap > Organen - naar boven


© April 2005 -