Kerkel. hiërarchie
  Collegiale organen
 Religieuze
   gemeenschappen

 Lekenorganisaties


 Links
 Gastenboek
 over deze siteHome > Pausschap > Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI ging de 21e eeuw in met hernieuwde
geestelijke en liturgische verdieping en bezinningHome > Pausschap > Benedictus XVI - naar boven


- Paus BENEDICTUS XVI -

levensloop


Naam:
Geboren:


Priester gewijd:


Gepromoveerd:

Aartsbisschop:
Bisschop gewijd:

Kardinaal gecreëerd:


Benoemd:Tot Paus gekozen:
Inauguratie:

Afgetreden:Joseph Alois Ratzinger
in Marktl am Inn (Duitsland) op 16 april 1927
als zoon van Josef en Maria Ratzinger

in München op 29 juni 1951 (24 jr.)
door aartsbisschop Michael kardinaal von Faulhaber.

tot doctor in de theologie in 1953

van München en Freising op 24 maart 1977 (49 jr.)
door Mgr. Josef Stangl op 28 mei 1977

door paus Paulus VI in Rome op 27 juni 1977 (50 jr.)
met S. Maria Consolatrice al Tiburtino als titelkerk

- tot Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer
  op 25 november 1981 (54 jr.)
- tot Deken van het College van Kardinalen op 30 nov. 2002

te Vaticaanstad op 19 april 2005 (78 jr.)
aldaar op 24 april 2005

28 februari 2013 (85 jr.)


Home > Pausschap > Benedictus XVI - naar boven


- Het WAPEN van Paus BENEDICTUS XVI -


Beschrijving
- Het wapen van paus Benedictus XVI is door middel van gaffelsnede in drieën gedeeld met linksboven in een gouden veld een gekroonde morenkop van natuurlijke kleur met een rode kraag en een rode kroon, rechtsboven eveneens in een gouden veld een beer van natuurlijke kleur met een rode bepakking, en onderaan in een rood veld een gouden mossel.
- Dit wapenschild is geplaatst op de schuingekruiste sleutels van het Pausschap, één van zilver en één van goud en bijeengehouden door een rood koord.
- Onderaan het schild hangt een wit pauselijk pallium voorzien van drie rode kruisjes af en boven het geheel is een witte mijter, voorzien van drie gouden banden en twee afhangende rode stroken, geplaatst.

Ontwerp
- Dit wapen is ontworpen door de expert voor kerkelijke heraldiek, Mgr. Andrea Cordero Lanza di Montezemolo. Hij heeft het wapen samengesteld uit elementen die paus Benedictus XVI reeds in zijn, destijds door Claus Bleisteiner ontworpen, wapen voerde toen hij nog aartsbisschop van München (1977-1982) was.
- Het meest opvallende aan dit nieuwe pauselijke wapen is het feit dat het voor het eerst sinds ca. 800 jaar niet meer door de bekende pauselijke tiara bekroond wordt, maar door een mijter, die anders dan de tiara, louter voor de geestelijke autoriteit van het Pausschap staat (door de drie gouden banden wordt echter nog wel enige gelijkenis met een tiara gesuggereerd).
- De voor de tiara in de plaats gekomen mijter is eveneens zonder precedent. Want hoewel daarmee de nadruk lijkt te worden gelegd op de bisschoppelijke waardigheid is het volgens de regels van de kerkelijke heraldiek (wapenkunde) voor bisschoppen verboden om een mijter in hun wapen op te nemen. Bischoppen voeren boven hun wapen namelijk de voor alle geestelijken voorgeschreven pontificale of prelatenhoed (die voor een bisschop groen van kleur en voorzien van 12 afhangende kwasten is).
- Eveneens nieuw is het onderaan het wapenschild afhangende pallium, dat weliswaar reeds in of bij wapens van aartsbisschoppen voorkwam, maar nu voor het eerst ook in het wapen van de Paus is opgenomen.
- Wat nagenoeg aan de aandacht lijkt te zijn ontsnapt, is dat een mijter boven een pauselijk wapen al langer te zien was, namelijk boven de hoofdingang van het Casa di Santa Martha, het gastenverblijf van Vaticaanstad, dat in opdracht van paus Johannes Paulus II in 1996 gebouwd werd:
Het wapen van paus Johannes Paulus II met een mijter, zoals
te zien boven de ingang van het Casa di Santa Martha


Betekenis
De betekenis van de afzonderlijke delen van dit wapen is als volgt:
- Linksbovenaan is de zgn. Freisinger Mohr afgebeeld: een karakteristieke gekroonde morenkop, die sinds 1316 als wapen van het bisdom Freising geldt en sindsdien door alle bisschoppen van München, die tevens bisschoppen van Freising zijn, gevoerd is.
- Rechtsbovenaan is de zgn. Korbiniansbär afgebeeld: een beer met een bepakking op zijn rug, die teruggaat op een legende rondom bisschop Korbinian, die in de 8e eeuw in Oudbeieren het geloof verkondigde en als geestelijk vader en patroon van het aartsbisdom München vereerd wordt. Symbolisch staat deze beer voor het gekerstende heidendom en voor de last van het bisschopsambt
- Onderaan is tenslotte een gouden mossel afgebeeld, die volgens een legende over de kerkvader Augustinus als symbool kan worden gezien voor het (met die schelp) putten van water (kennis) uit de oneindige oceaan van de Wijsheid en Waarheid Gods. Daarnaast kan deze schelp ook gezien worden als de bekende Jakobsschelp, het symbool van pelgrims, van Gods volk onderweg.
- Het pallium dat onder het wapenschild afhangt is een zeer oud teken van het pauselijke ambt, dat als symbool voor de verbondenheid met de Zetel van Petrus ook aan aartsbisschoppen wordt verleend.
- De mijter boven dit wapen staat, anders dan de vroegere tiara, louter voor het geestelijke gezag van de Paus. De drie gouden banden waarmee deze mijter versierd is, symboliseren de (geestelijke) macht om de mensen te onderrichten, de gelovigen te heiligen en de Kerk te besturen.


Links
- Paus Benedictus XVI laat tiara weg uit wapen
- Wapen Benedictus is een bisschopswapen
- Der „Freisinger Mohr“ ist jetzt ein Römer
- Papst-Wappen aus Gautinger Feder


Home > Pausschap > Benedictus XVI - naar boven


- De VLAG van Paus BENEDICTUS XVI -


Beschrijving
- De persoonlijke vlag van paus Benedictus XVI
bestaat uit de vlag van het Pausschap (twee
verticale banen, die aan de kant van de vlaggestok geel, de ander wit) met op de witte baan,
in plaats van het embleem van het pausschap
met de tiara en de sleutels, het hierboven beschreven persoonlijke wapen van Benedictus XVI.

Gebruik
- De persoonlijke vlag van de Paus kan in principe overal de gewone vlag van het Pausschap (met in de witte baan het embleem van het pausschap met de tiara en de sleutels) vervangen, maar zal in de praktijk vooral daar worden gebruikt waar de nadruk meer op de persoon van de Paus ligt.


Home > Pausschap > Benedictus XVI - naar boven


- De pauselijke FAMILIA -


Met de term pauselijke Familia worden de naaste medewerkers van de Paus aangeduid. Onder paus Benedictus XVI dienen de volgende mensen:

Privé-Secretaris: Mgr. Georg Gänswein (2003/2005-2013)
Assistent-secretaris: mgr. Mieczyslaw Mokrzycki (1996-2007), Alfred Xuereb (2007-2013)

Prefect van de Huishouding: Mgr. Georg Gänswein (2012-2013)
Huishoudelijk personeel: vier Italiaanse vrouwen van de lekenorganisatie Memores Domini, onder leiding van de Duitse Ingrid Stampa (1991/2005-2012)
Kamerdienaar: Angelo Gugel (2005-2006), Paolo Gabriele (2006-2012), Sandro Mariotti (2012-2013)

Pauselijk Ceremoniemeester: Mgr. Piero Marini (2005-2007), Guido Marini (2007-2013)

Theoloog van het Pauselijk Huis: Georges Cottier OP (2005), Wojciech Giertych OP (2005-2013)
Predikant van het Pauselijk Huis: Fr. Raniero Cantalamessa, OFMCap (2005-2013)

Pauselijk Lijfarts: Dr. Renato Buzzonetti (2005-2009), Dr. Patrizio Polisca (2009-2013)

Persvoorlichter: Dr. Joaquín Navarro-Valls (sinds 2005), Federico Lombardi SJ (2006-2013)

Pauselijk fotograaf: Arturo Mari (2005-2007)


Home > Pausschap > Benedictus XVI - naar boven


- CIJFERS en RECORDS -


Paus Benedictus XVI is:
- de eerste Paus in de geschiedenis die een televisie-interview heeft gegeven (in 2005, op en ter gelegenheid van 16 oktober, de dag van de pauskeuze van zijn voorganger paus Johannes Paulus II in 1978)
- met 78 jaar de oudst gekozen Paus sinds Clemens XII Corsini (1730-1740)
- met 4 stemronden de snelst gekozen Paus sinds Pius XII (1938-1958)
- de eerste Paus uit Duitsland sinds Victor II (1055-1057) en de zevende Duitse Paus in de geschiedenis van de Kerk
- met 27 jaren de Paus die het langst kardinaal is geweest sinds Benedictus XIII Orsini (1724-1730)
- de eerste tot Paus gekozen Deken van het College van Kardinalen sinds Paulus IV Carafa (1555-1559)
- waarschijnlijk de eerste tot Paus gekozen Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer sinds de oprichting daarvan in 1542
- de eerste Paus die gebruik maakt van sociale media zoals Twitter.
- de eerste Paus sinds 1415 die uit zijn ambt is teruggetreden.


Home > Pausschap > Benedictus XVI - naar boven


- Het OEUVRE van paus BENEDICTUS XVI -


Reeds voor zijn keuze tot Paus heeft, de toen nog kardinaal, Joseph Ratzinger vele boeken en artikelen geschreven. De belangijkste daarvan zijn ook in het Nederlands vertaald, waaronder:


De geest van de liturgie (2000)
- Dit boek is, onder de titel Die Geist der Liturgie in het Duits verschenen in het jaar 2000 en in 2006 in het Nederlands vertaald en uitgegeven door de Vereniging voor Latijnse Liturgie.
- In dit boek gaat kardinaal Ratzinger diep en alomvattend in op de geest, het wezen en de context van de katholieke liturgie. Deze wordt gezien in zijn kosmische dimensie en worden de nauwe banden met de Joodse eredienst benadrukt, alsmede de plaats ervan temidden van religieuze rituelen uit andere religies. Ook wordt ingegaan op de veranderingen van na het Tweede Vaticaans Concilie en op de diverse aspecten en elementen van de liturgie.
- Website: www.degeestvandeliturgie.nl


De kern van ons geloof (1968/2006)
- Dit boek is, onder de titel Einführung in das Christentum oorspronkelijk in het Duits uitgegeven in 1968 en opnieuw uitgebracht in 2002. In 2006 werd het ook in het Nederlands vertaald en uitgegeven door uitgeverij Lannoo. Van de Duitse heruitgave zijn reeds meer dan 250.000 exemplaren verkocht.
- In dit boek beschrijft Ratzinger de essentie van het Christendom en gaat hij in op de vraag hoe het in onze tijd nog mogelijk is om te geloven. Hij doet dit volgens de geloofsbelijdenis van de apostelen en besteedt bij de uitwerking ook aandacht aan de recente ontwikkelingen op vlak van exegese, theologie en wetenschap.


Na zijn pauskeuze zijn van Benedictus XVI de volgende boeken verschenen:


De revolutie van God (2005)
- Reeds een half jaar na het begin van zijn pontificaat is op 11 oktober 2005 het eerste boek van paus Benedictus XVI verschenen.
- Onder de titel La rivoluzione di Dio bundelt dit boek de toespraken die hij in augustus tijdens de WereldJongerenDagen in Keulen heeft gehouden.
- Dit boek is in het Italiaans in een oplage van 350.000 exemplaren uitgebracht en zal ook in diverse andere talen worden vertaald.

Jezus van Nazareth, deel I (2007)
- Dit boek is in 2007 gepubliceerd in het Italiaans onder de titel Gesù di Nazaret en in juni van dat jaar ook in het Nederlands vertaald en uitgegeven bij de Belgische uitgeverij Lannoo.
- De ondertitel van dit boek luidt "Van de doop in de Jordaan tot de Gedaanteverandering" en geeft aan dat het bedoeld is als een eerste deel van een tweeluik.
- Benedictus XVI heeft verklaard dat dit boek niet leerstellig bedoeld is, maar vooral een uitdrukking is van een persoonlijke zoektocht naar het gelaat van de Heer.
- Centraal staat het geloofsartikel dat Jezus de Zoon van God is en dat de basis van het christelijke geloof is. Bij zijn visie op Jezus Christus betrekt Benedictus XVI de joodse traditie, het hellenisme en de westerse theologie en filosofie met daarin uiteenlopende personen als Karl Marx, Franciscus van Assisi en Martin Heidegger.Jezus van Nazareth, deel II (2011)
- Als vervolg op het boek Jezus van Nazareth uit 2007 verscheen in 2011 deel twee. De Nederlandse vertaling is uitgegeven bij uitgeverij Lannoo.
- Deze Jezusstudie wordt als een van de meest persoonlijke boeken van de huidige paus beschouwd. Voor gelovigen is Jezus van Nazareth de zoon van God, voor anderen is hij enkel een profeet. In dit boek verdedigt Benedictus XVI met kracht de stelling dat de 'ware historische Jezus' en de 'Christus van het geloof' identiek zijn.

Jezus van Nazareth, proloog (2012)
- In 2012 verscheen het derde en laatste deel van de trilogie over Jezus van Nazareth, opmerkelijk genoeg niet met een afsluitend deel, maar met een als proloog bedoelde inleiding over de kinderjaren van Jezus.
- Ook dit boek verscheen weer in Nederlandse vertaling bij uitgeverij Lannoo.

Home > Pausschap > Benedictus XVI - naar boven


- VIDEO'S -


Op de videowebsite YouTube zijn over paus Benedictus XVI onder andere de volgende videofragmenten te vinden:

De aankondiging en presentatie paus Benedictus XVI op 19 april 2005
4:06 minuten - Italiaans gesproken


Een dag uit het leven van paus Benedictus
2:23 minuten - Duits gesprokenPaus Benedictus XVI maakt zijn aftreden bekend, 11 februari 2013
8:58 minuten - Engels nagesprokenPaus Benedictus XVI verlaat na zijn aftreden het Vaticaan
5:06 minuten - Engels gesproken


Paus Franciscus ontmoet zijn voorganger Benedictus XVI
in Castel Gandolfo op 23 maaart 2013

(Zie ook het Youtube-kanaal van het Vaticaan: www.youtube.com/user/vatican)Home > Pausschap > Benedictus XVI - naar boven


- LINKS -


Officiële Homepage: English - Deutsch - Français

Interactief: www.pope2you.net

Twitter-kanaal: @Pontifex


Wikipedia-artikelen: Nederlands - Deutsch - English - Français

Fanclubs: www.ratzingerfanclub.com      www.ratzinger.it

www.clubpapabenedetto.it

Het Papa Ratzinger Forum

Zeer uitgebreid Pope Benedict Forum


TV en Video-fragmenten: www.benedictxvi.tv

Televisie-interview voor de Poolse televisie: tekst - video


Overige websites over paus Benedictus XVI:

Special van Aciprensa: Benedicto XVI

www.benedictusxvi.nl

www.papst-benedikt.be      www.benedict-xvi.ch

Special van EWTN: Pope Benedict XVI

www.popebenedictonline.org

www.popebenedictthe16th.com

www.ssbenedictoxvi.org

www.benediktxvi.ru

www.ratzingerbenedettoxvi.com      Ratzinger Papa

www.generation-benoitxvi.com


De geboorteplaats van paus Benedictus XVI: www.markt-marktl.de

Zijn zetel van 1977-1982: www.erzbistum-muenchen.de


Home > Pausschap > Benedictus XVI - naar boven


© April 2005 -