Kerkel. hiërarchie
  Collegiale organen
 Religieuze
   gemeenschappen

 Lekenorganisaties


 Links
 Gastenboek
 over deze siteHome > Oosterse Kerken

De Oosterse Katholieke Kerken

De Paus is niet alleen het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk,
maar ook van 22 met Rome geünieerde Oosterse Kerken.


- Inleiding - Overzicht - Organisatie - Riten - Links -- ALGEMEEN -


Inleiding
- De Oosterse Katholieke Kerken zijn geloofsgemeenschappen die oorspron- kelijk deel uitmaakten van de Oosterse Kerken, maar die de band met de Paus hersteld hebben. Daarom worden deze gemeenschappen ook wel de geünieerde Kerken genoemd.

Herkomst
- Het gaat bij deze Kerken zowel om geloofsgemeenschappen afkomstig uit de zeer oude zgn. kleine Oosterse Kerken (die zich naar aanleiding van het concilie van Chalcedon in het jaar 451 hebben afgescheiden), als om gemeenschappen afkomstig uit de Orthodoxe (Byzantijnse) Kerken, die bij het grote Oosterse schisma van 1054 van de sindsdien Rooms-Katholiek genoemde Kerk scheidden.
- Van de Oosterse Katholieke Kerken zijn de Chaldeeuwse en de Malabaarse Katholieke Kerk afkomstig uit de kleine Oosterse Kerken van Nestoriaanse oorsprong. De Armeense, Syrische, Malankaarse, Koptische, Ethiopische, Syrische en Maronitische Katholieke Kerken zijn afkomstig uit de kleine Oosterse Kerken van monofysitische oorsprong. Alle overige Oosterse Katholieke Kerken zijn afkomstig uit de Oosterse Orthodoxe oftewel Byzantijnse Kerken.

Aantallen
- De Oosterse Katholieke Kerken omvatten in totaal ca. 18 miljoen gelo- vigen, een aantal dat overeenkomt met ongeveer 2% van het totaal aantal Rooms-Katholieken en ongeveer 10% van de Oosterse Christenen.

Links
- Wikipedia-artikelen: Nederlands - Deutsch - English
- Het Instituut voor Oosters Christendom: www.ru.nl/ivoc
- Katholieke Gemeenschap voor de Byzantijnse ritus: www.pokrof.nl
- Portaalsite voor de Oosterse Kerken: www.catolicos.org
- Portaalsite voor de 7 patriarchale Kerken: www.opuslibani.org.lb
- Uitgebreid overzicht: Katholische Ostkirchen
- Beknopt overzicht: Catholic Churches of the East
- Portaalsite: www.byzantines.net
- Eastern Catholic Pastoral Association of Southern California
- Artikel uit de Catholic Encyclopedia (1909)
- Hulporganisatie voor de Oosterse Kerken: www.orient-oosten.org


Home > Oosterse Kerken - naar boven


- OVERZICHT -


Overzicht van de Oosterse Katholieke Kerken, ingedeeld naar organisatievorm:


Patriarchale Kerken:

- Chaldeeuws-Katholieke Kerk
- Armeens-Katholieke Kerk
- Koptisch-Katholieke Kerk
- Syrisch-Katholieke Kerk
- Maronietisch-Katholieke Kerk
- Melkietisch (Grieks-)Katholieke Kerk
Grootaartsbisschoppelijke Kerken:

- Oekraïens (Grieks-)Katholieke Kerk
- Syro-Malabaars-Katholieke Kerk
- Syro-Malankaars-Katholieke Kerk
Metropolitane Kerken sui iuris:

- Ethiopisch-Katholieke Kerk
- Roetheens-Katholieke Kerk
- Roemeens-Katholieke Kerk
Overige Oosterse Kerken sui iuris:

- Bulgaars-Katholieke Kerk
- Grieks-Katholieke Kerk
- Hongaars-Katholieke Kerk
- Italo-Albanese Katholieke Kerk
- Slowaaks-Katholieke Kerk
Oosterse Kerken zonder Hiërarchie:

- Albanees-Katholieke Kerk
- Witrussisch-Katholieke Kerk
- Georgisch-Katholieke Kerk
- Russisch-Katholieke Kerk
- Kroatisch-Katholieke Kerk

Home > Oosterse Kerken - naar boven


- ORGANISATIE -


Inleiding
- De Oosterse Katholieke Kerken die voortkomen uit de zgn. kleine Oosterse Kerken staan onder leiding van een patriarch. Andere staan onder leiding van een metropolitane of grootaartsbisschop, die een vergelijkbare positie heeft als een patriarch. Verschil tussen beide is dat een nieuw gekozen metropolitane aartsbisschop door de Paus bevestigd moet worden, terwijl een nieuw gekozen patriarch zelf om erkenning door de Paus verzoekt.
- De patriarchen, grootaartsbisschoppen en metropolieten van de Oosterse Katholieke Kerken zijn van ambtswege lid van de Bisschoppensynode van de Rooms-Katholieke Kerk.

Structuur
- Al deze Kerken hebben een vergelijkbare hiërarchische structuur als de Rooms-Katholieke Kerk, zij het dat de benoeming van bisschoppen en andere belangrijke besluiten niet door de Paus of de patriarch genomen worden, maar door de betreffende bisschoppensynode.
- Tenslotte zijn er ook nog Kerken die louter een bisschop kennen of slechts uit enkele parochies of missiestaties bestaan.
- De bisdommen in de Oosterse Katholieke Kerken heten, net als in de Oosterse Orthodoxe Kerken, eparchiën, de bisschoppen eparchen. Een Oosters bisdom buiten het oorspronkelijke verspreidingsgebied heet een exarchaat, de bisschop dan een exarch.

Congregatie voor de Oosterse Kerken
- Alle zaken aangaande de Oosterse Kerken die onder verantwoordelijkheid of bevoegdheid van de Paus vallen, worden in Rome behandeld door de Congregatie voor de Oosterse Kerken.
- Deze congregatie onderhoudt het contact met de Oosterse Katholieke Kerken en heeft het exclusieve kerkelijke gezag in de landen waar gelovigen van deze Kerken te vinden zijn, te weten: Afghanistan, zuidelijk Albanië, Bulgarije, Cyprus, Egypte, Eritrea en noordelijk Ethiopië, Griekenland, Iran, Irak, Israël, Jordanië, Libanon, de Palestijnse gebieden, Syrië en Turkije.

Kerkelijk recht
- Kerkrechtelijk worden de zaken van de Oosterse Katholieke Kerken geregeld door het Canoniek Wetboek voor de Ooster- se Kerken (Lat.: Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium), zoals door paus Johannes Paulus II gepromulgeerd op 18 oktober 1990 en in werking getreden op 1 oktober 1991.


Links
- Diverse vertalingen van het Wetboek voor de Oosterse Kerken


Home > Oosterse Kerken - naar boven


- RITEN -


Inleiding
Anders dan de Rooms-Katholieke Kerk, die als geheel de Latijnse ritus han- teert, volgen de Oosterse Katholieke Kerken voor hun liturgische vieringen verschillende riten, te weten:
* De Byzantijnse ritus
* De ritus van Antiochië (Westsyrische ritus)
* De ritus van Alexandrië
* De Chaldeeuwse ritus (Oostsyrische ritus)
* De Armeense ritus
De Kerken die de Byzantijnse (Griekse) ritus volgen, gebruiken om die reden ook wel de aanduiding 'Grieks' in hun naam, bijv.: Oekraïns Grieks-Katholieke Kerk.

Liturgische taal
- Naast de verschillende riten hanteren de Oosterse Kerken ook verschil- lende talen voor het vieren van hun liturgie. Vaak is dat de eigen landstaal, maar soms gaat het ook om zeer oude talen, die alleen nog voor de betref- fende liturgie worden gebruikt, zoals het Oud-Kerkslavisch en het klassieke Oud/Oostssyrisch.

Teken van eenheid
- Tijdens een door de Paus gecelebreerde eucharistieviering, de zgn. paus- mis, wordt het evangelie zowel in het Latijn als in het Grieks gezongen. Dat laatste gebeurt door een diaken uit één van de Oosterse Katholieke Kerken. Daarmee wordt de eenheid van van deze Kerken met de Paus van Rome uitgedrukt, alsmede is het een gebaar van goede wil jegens de Oosterse Orthodoxe Kerken. Dit gebruik is om die redenen ingevoerd en is één van de weinige rituelen waardoor een pausmis zich nog onderscheidt van een gewone, door een bisschop opgedragen mis.
- Als blijk van de verbondenheid met de Paus nemen de patriarchen en bis- schoppen van de Oosterse Katholieke Kerken deel aan de uitvaartmis voor een overleden Paus.


De leiders van de Oosterse Katholieke Kerken (midden en rechts)
nemen afscheid van paus Johannes Paulus II.


Home > Oosterse Kerken - naar boven


- PATRIARCHALE OOSTERSE KERKEN -


De volgende Oosterse Kerken staan onder leiding van een patriarch en kennen een hiërarchische structuur:Chaldeeuws-Katholieke Kerk
- De Chaldeeuws-Katholieke Kerk telt ca. 1,5 miljoen gelovigen, waarvan ca. 580.000 in Irak en de rest in diaspora, met name in het Midden-Oosten, de Verenigde Staten en Canada.
- Orthodoxe tegenhanger is de Assyrische Apostolische Kerk van het Oosten met 175.000 à 200.000 gelovigen.
Z.Z. Emmanuel
III Delly
- Hoofd is de in Bagdad residerende patriarch van Baby- lonië en de Chaldeeuwen, sinds 2003 Zijne Zaligheid Em- manuel III Delly.
- Deze Kerk kent 10 bisdommen in Irak, 4 in Iran en 7 elders in het Midden-Oosten, alsmede enkele parochies in het Westen. Bovendien zijn er in Irak 12 scholen en semi- naries in Mosul en Bagdad.
- De gevolgde ritus is de Chaldeeuwse en de liturgische taal het Oostsyrisch.
- Reeds in de 13e eeuw begonnen Franciscanen te missioneren onder de gelovigen van de Assyrische Kerk van het Oosten, echter zonder blijvend resultaat. De Chaldeeuws-Katholieke Kerk ontstond toen in 1552 een deel van de Assyrische gelovigen een eigen patriarch kozen omdat zij het niet eens waren met de erfelijkheid van dit ambt. De zo gekozen patriarch Johannes Sullaqa ging naar Rome en legde aldaar de katholieke geloofsbelij- denis af, waarna hij door de Paus erkend en gewijd werd. Hij vestigde zich in Mosul en begon zijn kerk te reorganiseren, maar reeds in 1555 werd hij door de Turkse pasja ter dood gebracht. In de navolgende tijd sloten zich allengs meer en meer Assyrische gelovigen bij de Chaldeeuws-Katholieke Kerk aan, zodat die tegenwoordig vele malen groter is dan de oorspronkelijke Assyr- ische Kerk van het Oosten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vielen er door de christenvervolgingen door de Osmanen zo'n 70.000 doden onder de leden van de Chaldeeuwse kerk.
- Homepage: English - Français
- Het bisdom St. Petrus in de VS: www.kaldu.orgArmeens-Katholieke Kerk
- De Armeens-Katholieke Kerk telt ca. 160.000 gelovigen, waarvan maar zo'n 8000 in Armenië zelf, ca. 60.000 in het Midden-Oosten en de rest in diaspo- ra wonen.
- Orthodoxe tegenhanger is de Armeens-Apostolische Kerk met 4 à 6 miljoen gelovigen.
Z.Z. Nerses
Bedros XIX
- Hoofd is de in Bzommar nabij Beiroet residerende patri- arch van Cilicië van de Armeniërs, sinds 1999 Zijne Zalig- heid Nerses Bedros XIX.
- In Bzommar heeft deze kerk een eigen klooster en een reeds in 1771 geopend seminarie met een beroemde biblio- theek. Eind 19e eeuw werd ook in Rome een Armeens seminarie geopend.
- De gevolgde ritus is de Armeense en de liturgische taal is het Armeens.
- Armenië was het eerste land dat het Christendom als nationale religie aannam, maar de Armeense Kerk scheidde zich in 505 van de Moederkerk omdat zij niet instemden met de besluiten van het concilie van Chalcedon van 451. In de 12e eeuw ontstonden nauwe banden tussen de Kruisvaarders en de Armeense adel in het koninkrijk Cilicië. Vandaaruit kwam een unie met Rome tot stand, die duurde van 1198-1375. Vanwege de pogingen tot Latinisering overleefde deze unie de ondergang van het koninkrijk Cilicië niet. De laatste koning, Leon VI, ging in ballingschap naar Parijs. Vanaf de 16e eeuw waren er regelmatige missioneringsactiviteiten onder de Armeniërs in het Osmaanse rijk. Daardoor is de Armeense liturgie meer door de Latijnse beïnvloed dan bijv. de Koptische of de Syrische. In 1742 (of 1738) richtte paus Benedictus XIV, naar Chaldeeuws, Melkietisch en Maronietisch voorbeeld ook een Ar- meens-Katholiek patriarchaat op. Tot patriarch werd de voordien orthodoxe bisschop Abraham Ardzivian benoemd. Deze wilde zich aanvankelijk in de Cilicische stad Sis vestigen, maar omdat de Ottomaanse overheid dat niet toeliet, koos zijn opvolger Bzommar nabij Beiroet als zetel. Van 1867-1928 was het echter tijdelijk in Istanbul gevestigd. In de Eerste Wereldoorlog werden ruim 30.000 Armeens-katholieke gelovigen vermoord. Mede als gevolg daarvan wonen de meeste gelovigen tegenwoordig in Libanon.
- Homepage: English - Français
- De Armeens-Katholieke Kerk in Rusland: www.armeniancatholic.ruKoptisch-Katholieke Kerk
- De Koptisch-Katholieke Kerk telt ca. 200.000 gelovigen in Egypte en een klein aantal in diaspora.
- Orthodoxe tegenhanger is de Koptisch-Orthodoxe Kerk met rond de 6 miljoen gelovigen.
Z.Z. Stephanos II
Ghattas
- Hoofd is de in Caïro residerende katholieke patriarch van Alexandrië van de Kopten, sinds 1986 Zijne Zaligheid Stephanos II Ghattas, CM.
- Deze Kerk is georganiseerd in 6 bisdommen, heeft een seminarie in Caïro en ruim 100 scholen, waaronder enkele gymnasia.
- De gevolgde ritus is die van Alexandrië en de liturgische taal is het Arabisch.
- Formeel is de unie met Rome tot stand gekomen op het concilie van Florence in 1439, maar deze unie bleef zon- der praktische gevolgen. Pas in 1630 werd in Caïro weer een nederzetting van de Kapucijners gesticht en in 1675 volgden de Jezuïten. In 1741 werd de koptische bisschop Amba Athanasios van Jeruzalem katholiek en werd door Rome als apostolisch vicaris erkend. Deze gemeenschap werd in 1824 nog tot patriarchaat verheven, maar dat was slechts van korte duur omdat de meeste gelovigen inmiddels naar het Westen geëmigreerd waren. In 1890 blies paus Leo XIII dit patriarchaat weer nieuw leven in, maar pas in 1899 werd Kyrill Makarios tot de nieuwe patriarch benoemd. Hij verzette zich echter tegen de Latinisering en werd in 1910 afgezet. Pas sinds 1947 heb- ben de Koptisch katholieken ononderbroken een patriarch, zij het dat er regelmatig spanningen met de Orthodoxe Kopten zijn omdat beide patriarch- en zich tot alle Kopten richten.
- Homepage: English - FrançaisSyrisch-Katholieke Kerk
- De Syrisch-Katholieke Kerk telt ca. 150.000 gelovigen, waarvan ca. 26.000 in Syrië, 42.000 in Irak en 55.000 in diaspora.
- Orthodoxe tegenhanger is de Syrisch-Orthodoxe Kerk van Antiochië met ruim 2 miljoen gelovigen, waarvan zich in Glane, Overijssel de aartbisschop- pelijke zetel voor West-Europa bevindt.
Z.Z. Ignatius
Petrus VIII
- Hoofd is de in Sharfeh nabij Beiroet residerende patriarch, sinds 2001 Zijne Zaligheid Ignatius Petrus VIII Abd el-Ahad. Net als de Syrisch-Orthodoxe patriarchen noemen ook alle Syrisch-Katholieke patriarchen zich Ignatius.
- De gevolgde ritus is die van Antiochië en de liturgische taal is het Arabisch of Westsyrisch.
- In de Middeleeuwen was er bij diverse gelegenheden tijdelijk een goede samenwerking tussen de Rooms-Katholieken en de Syrisch-Orthodoxen. Pas medio de 17e eeuw werd het aantal met Rome geünieerde gelovigen zo groot dat in 1662 er een patriarch, Andreas Achidian uit hun geledingen geïnstalleerd werd, nadat het orthodoxe patriarchaat vacant geworden was. Na diens dood in 1677 begon de strijd echter opnieuw en bleef het patriarchaat uit- eindelijk weer vacant achter. In de loop van de 18e eeuw gelukte het de Orthodoxen om met hulp van de ottomaanse pasja de katholieke Syriërs bijna volledig uit te roeien of te verdrijven. Toen in 1782 Michael Jarweh tot Orthodoxe patriarch gekozen werd, gaf hij na zijn installatie te kennen dat hij heimelijk katholiek was en bezig was om het katholieke patriarchaat weer her op te richten. Hijzelf moest naar Libanon vluchten, maar sindsdien is er permanent een Syrisch-Katholieke patriarch geweest. Dit patriarchaat werd in 1829 door de Ottomaanse overheid erkent en de patriarch koos Aleppo als residentie. Tot 1915 bekeerden vele orthodoxe gelovigen zich tot de Syrisch-Katholieke Kerk, doch de vervolgingen in de Eerste Wereldoorlog maakten hieraan een eind. De overlevende katholieken vluchtten naar Liba- non, dat onder protectie van Frankrijk stond.
- Homepage: English - Français
- Idem in de VS en Canada: www.syriac-catholic.orgMaronietisch-Katholieke Kerk
- De Maronietisch-Katholieke Kerk telt ruim 3 miljoen gelovigen, waarvan ca. 400.000 in Libanon en de rest in diaspora, met name elders in het Midden-Oosten en in de Verenigde Staten, Canada en Australië.
- Er is geen Orthodoxe tegenhanger: alle Maronieten zijn reeds sinds de Middeleeuwen met Rome verbonden.
Z.Z. Mar Nasrallah
Boutros Sfeir
- Hoofd is de in Bkerke in Libanon residerende patriarch, sinds 1986 Zijne Zaligheid Mar Nasrallah Boutros kardinaal Sfeir.
- De Kerk kent 9 bisdommen, ca. 850 parochies en in Kas- lik een eigen universiteit in Libanon, alsmede 6 bisdommen in het buitenland. - De gevolgd ritus is die van Antiochië (westsyrische ritus) en de liturgische taal is het Arabisch of Westsyrisch.
- Eind 4e eeuw stichtte de heilige Maron in de bergen tussen Antiochië en Aleppo een klooster, dat al gauw een eigen, op zijn door de heremieten geinspireerde, levensstijl, traditie vormde. In de 5e eeuw sloten de monniken zich, anders dan vele andere kloosters uit de syrische traditie, bij het concilie van Chalcedon van 451 aan. In de 6e en 7e eeuw werden nieuwe kloosters gesticht en hadden ze in de Mardaiten ook een militaire troep die de Christenen tegen de Moslims moest beschermen. In deze tijd scheidden zij zich van de Melkietische Kerk. In de 8e eeuw trokken de monniken en hun achterban zich onder druk van de Islam vanuit het laagland terug in de Libanonbergen. Hier zouden zij eeuwenlang geïsoleerd leven. Zij begonnen een eigen hoofd te kiezen, die van de 9e-11e eeuw de titel patriarch van Antiochië droeg.
In 1182 werd door de nieuwe Latijnse patriarch van Antiochië de unie met Rome tot stand gebracht, hetgeen probleemloos verliep aangezien de Maro- nieten immers het concilie van Chalcedon erkenden. Paus Gregorius XIII stichtte in 1584 een maronitisch seminarie in Rome. In de 19e eeuw stonden de Maronieten onder bescherming van de Fransen, die Libanon bezetten, nadat de Druzen in 1860 een slachting onder de Maronieten hadden aange- richt. Na de onafhankelijkheid van Frankrijk in 1944 bleek een Christelijk Libanon niet stabiel genoeg, wat de burgeroorlog sinds 1974 en een grote emigratie van Maro- nieten tot gevolg had.
- Homepage: The Maronites
- Gegevens bij Opus Libani: English - Français
- De Synode: www.maronitesynod.com
- De eparchie in Brooklyn, NY, USA: www.stmaron.org
- De eparchie van Australië: www.maronite.org.auMelkietisch (Grieks-)Katholieke Kerk
- De Melkietisch Katholieke Kerk telt ca. 2,5 miljoen gelovigen, met name in het Midden-Oosten, maar ook in diaspora in Noord-Amerika, Europa en Aus- tralië.
Z.Z. Gregorius III
Laham
- Hoofd is de in Damascus residerende Melkietisch-Katho- lieke patriarch van Antiochië en het gehele Oosten, van Alexandrië en Jeruzalem, sinds 2000 Zijne Zaligheid Gre- gorius III Laham.
- Deze Kerk is georganiseerd in 12 bisdommen onder leiding van bisschoppen of metropolieten.
- De gevolgde ritus is de Byzantijnse en de liturgische taal is Arabisch of Grieks.
- De Melkietisch Katholieke Kerk is ontstaan toen in 1724 de Christenen in Damascus de pro-katholieke Cyril VI tot patriarch van Antiochië kozen. Een synode in Constanti- nopel koos niet veel later echter een orthodoxe patriarch, die door de Oecumenische patriarch van Constantinopel en de Ottomaanse overheid erkend werd. Daaarmee was het schisma in de Antiochische Kerk een feit en ontstond de Melkietisch Katholieke Kerk. Omdat deze Kerk zich had ingezet voor het verzet tegen de Turkse heer- schappij, was ze populair onder het volk en maakte ze in de nadagen van het Ottomaanse rijk een sterke groei door. Anderzijds hebben de melkieti- sche bisschoppen zich steeds sterk gemaakt voor hun Byzantijnse tradities en zich verzet tegen de druk om zich aan de Latijnse gebruiken aan te passen. Het Katholieke Melkietische patriarchaat werd in 1848 door de overheid erkend en verhuisde naar Damascus.
- Homepage: English - Français


Home > Oosterse Kerken - naar boven


- GROOTAARTSBISSCHOPPELIJKE OOSTERSE KERKEN -


De volgende Oosterse Kerken staan onder leiding van een aartsbisschop en kennen een hiërarchische structuur:Oekraïns (Grieks-)Katholieke Kerk
- De Oekraïns Katholieke Kerk telt ca. 5,5 miljoen gelovigen in Oekraïne, alsmede ca. 500.000 in diaspora in de Verenigde Staten, 60.000 in Canada en 150.000 in Europa. Hiermee is deze Kerk de grootste Oosters Katholieke Kerk.
Z.Em. Lubomyr
kardinaal Husar
- Hoofd is de metropolitane aartsbisschop van Kiev-Halyc, sinds 2001 Zijne Eminentie Lubomyr kardinaal Husar.
- De gevolgde ritus is de Byzantijnse en de liturgische taal is het Oekraïns.
- De Oekraïns Katholieke Kerk is ontstaan in 1596 toen op de synode van Brest de orthodoxe bisschoppen van het huidige Oekraïne, dat toen deel uitmaakte van het koninkrijk Polen, besloten tot een unie tussen Kiev en Rome: de Unie van Brest. Het zouden echter vooral de gelovigen in het westen van de Oekraïne zijn die deze unie beleefden. Toen in de 19e eeuw het oosten van de Oekraïne onder Russische invloed kwam, bloeide het katholieke geloof alleen in de westelijke landsdelen, die onder de bescherming van de katholieke Habsburgse monarchie vielen. De Sovjet-Unie liet in 1945 alle geünieerde bisschoppen arresteren en de beroemde metropoliet Josef Slipyj werd tot 1963 gevangen gehouden, waarna hij in ballingschap naar Rome ging. Na de val van de Sovjet-Unie kon het katholieke geloof weer opleven en werd in 1992 de hiërarchie weer hersteld onder aartsbisschop kardinaal Lubachivsky. De verhoudingen met de Orthodoxe Kerk zijn echter tamelijk gespannen, hetgeen nog werd versterkt toen de zetel van Lviv in 2005 door paus Johannes Paulus II werd verplaatst naar Kiev, de traditionele zetel van het orthodoxe patriarchaat.
- Portaalsite: www.ugcc.org.ua
- De eparchie in Australië: www.catholicukes.org.au
- De eparchie in Winnipeg: www.archeparchy.ca
- De eparchie van New Westminster: www.vcn.bc.ca/ucepnw
- De eparchie van Toronto: www.ucet.ca
- De eparchie van Parma, Ohio, USA: www.stjosaphateparchy.org
- De eparchie in Chicago: www.stnicholaseparchy.org
- Een uitgebreide geschiedenis: Ukrainisch-Katholische KircheSyro-Malabaarse kerk
- De Syro-Malabaarse Kerk telt ca. 3,6 miljoen gelovigen in de deelstaat Kerala in het zuiden van India en is daarmee één van de grootste geünieerde kerken.
Z.Em. Varkey
kard. Vithayathil
- Hoofd is de grootaartsbisschop van Ernakulum-Angamaly, sinds 1999 Zijne Eminentie Varkey kardinaal Vithayathil, CSsR.
- Deze Kerk is georganiseerd in 26 bisdommen, maar Rome beschouwt slechts 15 hiervan als behorende tot de katholieke Syro-Malabaarse Kerk.
- De gevolgde ritus is de Chaldeeuwse (Oostsyrische) en de liturgische taal is het Malayalam.
- De Syro-Malabaarse Kerk stamt volgens de traditie af van de christelijke gemeente die door de apostel Thomas aan de Indiase westkust zou zijn gesticht. Toen eind 15e eeuw de Portugezen daar kwamen begonnen ze de Christenen langs deze Malabaarse kust te Latiniseren. In 1559 kwam op een synode in Diamper de grote unie tot stand, met als gevolg dat overal Portugese bisschoppen geïnstalleerd werden, die alles aan de Latijnse ritus en regels wilden aanpassen. In 1653 kwam men hiertegen echter in opstand en sloot de Malabaarse Kerk zich aan bij het Antiochische patriarchaat van de Westsyrische Kerk. Slechts door de inspanningen van de karmeliermonniken, die door paus Alexander VII gestuurd waren, kon een deel van de Malabaren behouden blijven. Hieruit ontstonden 4 Malabaars-Katholieke bisdommen die in 1923 door Rome erkend werden, waarna deze Kerk een sterke groei kende. De Syro-Malabaarse Kerk kenden aanvankelijk geen hoofd, maar twee metropolieten van gelijke rang, wier zetels in 1993 werden samengevoegd tot het grootaartsbisdom van Ernakulam en Changa- nacherry.
- Homepage: www.thesyromalabarchurch.org
- Aartsbisdom Changanacherry: www.archdiocesechanganacherry.org
- Het aartsbisdom Kottayam: www.kottayamad.org
- De eparchie van Kalyan: www.dioceseofkalyan.comSyro-Malankaars Katholieke Kerk
- De Syro-Malankaars Katholieke Kerk omvat ca. 400.000 gelovigen, waar- van ca. 300.000 in de deelstaat Kerala in het zuiden van India en ca. 100.000 in diaspora in de Verenigde Staten.
- Orthodoxe tegenhanger is de Malankaarse kerk met ca. 1.680.000 gelovigen.
Mgr. Cyril Mar Baselios
- Hoofd van de Syro-Malankaars Katholieke Kerk is de metropolitane aartsbisschop van Kerala, sinds 1995 Mgr. Cyril Mar Baselios.
- Deze kerk omvat 5 bisdommen met ruim 600 priesters in India en 15 missiestaties in de Verenigde Staten.
- De gevolgde ritus is die van Antiochië (Westsyrische ritus) en de liturgische taal is het Malayalam of West- Syrisch.
- In de 18e eeuw mislukten diverse pogingen om de Orthodoxe Malankaarse Kerk, die zich in de jaren 1653-1665 had losgemaakt uit de Malabaarse traditie en zich had aangesloten bij het Westsyrische-Antiochische patriarchaat, te verzoenen met de Katholieke Malabaarse Kerk. In 1926 protesteerden 5 orthodoxe bisschoppen tegen hun patriarch, waarna hun charismatische leider Mar Ivanios contact met Rome opnam om tot een unie te komen onder behoud van de eigen ritus en erkenningen van de bisschoppen. Rome stem- de hiermee in, waarna hij samen met zijn koorbisschop Theophilos in de Katholieke Kerk werd opgenomen. In 1958 werd in Kurisumala Ashram een Cisterciëncerklooster gesticht waarin de syrische kloostertraditie behouden bleef en waarin men zich door de Hindoe-ascese laat inspireren. Daarmee werd dit klooster tot een geliefd trefpunt van Christenen en Hindoes in de Indiase deelstaat Kerala.
- Homepage: www.malankara.net


Home > Oosterse Kerken - naar boven


- METROPOLITANE OOSTERSE KERKEN SUI IURIS -


De volgende Oosterse Kerken staan onder leiding van een metropoliet en kennen een hiërarchische structuur:Ethiopisch-Katholieke Kerk
- De Ethiopisch-Katholieke Kerk telt ruim 200.000 gelovigen in Ethiopië en Eritrea.
Mgr. Abune Berhane-
yesus Souraphiel CM
- Hoofd is de in Addis Abeba in Ethiopië residerende metropolitane aartsbisschop, sinds 2003 Mgr. Abune Berhaneyesus Souraphiel CM.
- Deze Kerk bestaat uit het metropolitane aartsbisdom Addis Abeba en de eparchiën van Adigrat en Emdibir.
- De gevolgde ritus is die van Alexandrië en de liturgische taal is het Ge'ez ofAmarisch.
- In de late 16e eeuw probeerden Portugese Dominicanen en Jezuïten de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk met Rome te herenigen, doch de in 1551 door paus Julius II benoemde patriarch Nunez Barreto kon er nooit voet aan de grond krijgen. In 1622 lukte het pater Peter Paez SJ echter om negus Susenyos (1607-1632) te dopen, waarna het Katholicisme korte tijd tot staatsreligie werd verklaard. Paus Gregorius XV benoemde de portugees Alfonso Mendez SJ tot ethiopisch patriarch, waarna 10 jaar van onbeperkte Latinisering van de oeroude inheemse tradities volgden. Negus Susenyos werd in 1632 vermoord en zijn zoon en opvolger wees de unie met Rome af. Patriarch Alfonso moest in 1636 met zijn aan- hangers het land verlaten en pater Paez werd vermoord toen hij naar het hoogland probeerde terug te keren. Hierna mocht 200 jaar lang geen katho- lieke priester meer in Ethiopië komen.
Pas in 1839 lukte het Kapucijnen en Lazaristen om het land weer binnen te komen, maar het volk bleef zeer wantrouwig tegenover de katholieke missie (welwillender waren zij tegenover de protestanten, die tegenwoordig ca. 1,5 miljoen leden hebben). De machtige negus Menelik II stond in 1889 de katholieke missie weer toe, maar deze werd niet meer erg succesvol, hoewel deze van 1936-1941 krachtig werd ondersteund door de Italiaanse bezet- tingsmacht. Nadat paus Pius XI reeds in 1930 vergeefs had gepoogd om een Ethiopische hiërarchie in te stellen, werd tenslotte in 1961 door Paulus VI een katholieke metropoliet voor Addis Abeba benoemd, met suffraganen in Asmara en Adigrat. In Addis Abeba en Asmara werden seminaries gesticht, nadat al in 1919 het Ethiopische seminarie in Rome was opgericht.
- Homepage: www.ecs.org.etRoetheens-Katholieke Kerk
- De Roetheens-Katholieke Kerk telt ca. 1.200.000 gelovigen, waarvan ruim 500.000 in de Oekraïne en ca. 700.000 in diaspora in Tsjechië en in de Verenigde Staten en Canada, zij het dat die in laatstgenoemd land veelal zijn samengegaan met de Oekraïns-Katholieke of Orthodoxe Kerken.
- Hoofd is de bisschop van Mukacevo in de Oekraïne, sinds 1991 Mgr. Ivan Samedi
- De gevolgde ritus is de Bijzantijnse en de liturgische taal is het Slowaaks of Oekraïns.
- In de 17e eeuw waren er in het voormalige koninkrijk Polen en in Zeven- burgen drie geünieerde kerken: die van de Oekraïners in de bisdommen van Galicië en Wolhynië (Unie van Brest, 1596), die van de bevolking in het westen van de huidige Oekraïne, ten zuiden van de Karpaten in de regio Mukacevo (Unie van Ushorod, 1646) en die in het Habsburgse Zevenburgen (Unie van Karlsburg/Alba Iulia, 1700). Deze geünieerden beklaagden zich vanaf het midden van de 18e eeuw over een toenemende druk om zich te Latiniseren en bij de Roomse Kerk aan te sluiten. Onder paus Pius VI (1775-1799) werd voor de Roetheense geünieerde kerk een eigen eparchie opge- richt en in 1778 een eigen seminarie in Mukacevo. In 1918 werd deze Kerk ingelijfd bij Tsjechoslowakije en in 1945 bij de Sovjet-Unie, waarna zij als kerk werden opgeheven en gedwongen werden op te gaan in de Orthodoxe Kerk. Na de val van het Communisme werd in 1991 de eparchie van Muke- cevo opnieuw opgericht en werd het seminarie in Uzhorod weer geopend.Roemeens-Katholieke Kerk
- De Roemeens-Katholieke Kerk telt ca. 1.300.000 gelovigen, waarvan het overgrote deel in Roemenië en ca. 200.000 in de diaspora in de Verenigde Staten en Canada.
Mgr. Lucian Muresan
- Hoofd is de grootaartsbisschop van Fagaras-Alba Iulia, sinds 1994 Mgr. Lucian Muresan.
- De gevolgde ritus is de Byzantijnse en de liturgische taal het Roemeens.
- De Roemeens-Katholieke Kerk is in 1701, naar het voorbeeld van de Unie van Ushorod, opgericht voor de orthodoxe Roemeense gelovigen in Zevenburgen. Aanvankelijk vielen zij onder het aartsbisdom Gran-Ezstergom, maar in 1854 richtte paus Pius IX de metropolis Fagaras-Alba Iulia op, maar de metropoliet bleef in Blasendorf-Blaj resideren. De 19e eeuw was een bloeiperiode voor de Roemeens-Katholieke Kerk omdat zij veel aanhang had onder intellectuelen in het hele land. Na de aansluiting van Transsylvanië bij Roemenië in 1918 kreeg de Roemeens-Katholieke Kerk gelijke rechten als de Roemeens-Orthodoxe Kerk. Na de machtsovername door de Communisten in 1948 werd de geünieerde opgeheven en werden haar goederen geconfisceerd en overgedragen aan de Orthodoxe Kerk. De katholieke clerus en de bisschoppen werden vervolgd en opgesloten. Na de val van het Communisme werden er weer nieuwe parochies en bisdommen opgericht, die in 1990 door paus Johannes Paulus II bevestigd werden. Ook werden drie seminaries gesticht. In 2005 werd het bisdom Fagaras-Alba Iulia, met zetel in Blaj, verheven tot grootaartsbisdom.
- Homepage: www.greco-catolic.ro
- De eparchie in Canton, Ohio, USA: www.romaniancatholic.org


Home > Oosterse Kerken - naar boven


- OVERIGE OOSTERSE KERKEN SUI IURIS -


De volgende Oosterse Kerken hebben een geheel eigen (Lat.: sui generis) en vaak nog niet definitieve structuur:Bulgaars-Katholieke Kerk
- De Bulgaars-Katholieke Kerk omvat ca. 25.000 gelovigen in Bulgarije.
- Er zijn 2 apostolische vicariaten: Thracië en Macedonië.
- de gevolgde ritus is de Byzantijnse en de liturgische taal het Bulgaars of het Oudkerkslavisch.
- In het midden van de 19e eeuw ontstond in Bulgarije, naast het Rooms-katholieke bisdom Plovdiv ook een geünieerde kerk, waarvoor in 1860 Josef Sobolsky tot bisschop gewijd werd, hetgeen een jaar later door de paus Pius IX erkend werd. Als gevolg van politieke verwikkelingen vertrok Sobolsky echter heimelijk naar een klooster in de buurt van Kiev, zonder ooit nog naar zijn gelovigen terug te keren. Desalniettemin ging het de geünieerde gemeenschap goed en bouwden zij met steun van Rome, de Bulgaarse regering en enkele kloosterorden scholen en weeshuizen. In 1870 werd echter op aandringen van Rusland een Orthodox exarchaat in Bulgarije opgericht. Vanuit Rome werden voor de geünieerden de vicariaten Thracië (in Edirne) en Macedonië (in Saloniki) opgericht, maar die hadden geen greep meer op de Bulgaarse gelovigen. Onder het Communistische bewind werd de geünieerde bisschop Mgr. Evgeni Bosilkov tot martelaar toen hij na zijn weigering om zich van Rome af te keren in 1952 werd terechtgesteld. Hij werd in 1998 zalig verklaard.Grieks-Katholieke Kerk
- De Grieks-Katholieke Kerk telt ca. 3000 gelovigen in Griekenland en Turkije.
- Hoofd is de (titulair)exarch van Gratianopolis, sinds 1975 Mgr. Anargyros Printesis.
- Deze Kerk kent slechts enkele priesters. De gelovigen zijn allen woonachtig in of nabij Athene.
- De gevolgde ritus is de Byzantijnse en de liturgische taal is het Grieks.
- In de 19e eeuw kwamen door missiewerk van de Iers-Amerikaanse priester John Marangos 3 missiestaties in de omgeving van Thessaloniki tot stand en werd in 1895 zelfs een seminarie in Constantinopel geopend. Onder Turkse druk moesten de gelovigen rond 1920 echter vertrekken: die van het platte- land gingen naar het Griekse deel van Macedonië, die uit Constantinopel naar Athene. Zij kwamen te vallen onder een in 1932 door Rome opgericht exarchaat.
- De Gemeenschap van St. Johannes Chrysostomus: rumkatkilise.orgHongaars-Katholieke Kerk
- De Hongaars-Katholieke Kerk telt ca. 282.000 gelovigen, woonachtig in Hongarije en voor een klein deel in diaspora in de Verenigde Staten en Canada.
Mgr. Szilárd Keresztes
- Hoofd is de bisschop van Hajdúdorog, sinds 1988 Mgr. Szilárd Keresztes.
- Organisatorisch bestaat deze kerk uit het in 1912 opgerichte bisdom Hajdúdorog, dat tegenwoordig geheel Hongarije omvat, en het in 1924 opgerichte apostolische exarchaat Miskolc, dat echter sinds 1940 wordt geadministreerd door de bisschop van Hajdúdorog. Voorts is er een eigen seminarie in Nyiregyháza. Het kleine aantal Hongaars-Katholieken in Noord-Amerika valt onder het Roetheense bisdom in de VS, resp. het Oekraïense bisdom in Canada.
- De gevolgde ritus is de Byzantijnse met als liturgische talen het Hongaars, Slowaaks of Oekraïens.
- In het begin van de 18e eeuw vestigden zich in het
Oosten van het huidige Hongarije talrijke orthodoxe Roemenen, Roethenen, Oekraïeners en enkele Serviërs. Deze bevolkingsgroepen werden geleidelijk aan opgenomen in de geünieerde bisdommen van Ushorod (1648) en Alba Iulia (1698), die onder de Rooms-katholieke primaat van Hongarije vielen. Toen de druk om zich te "hongariseren" steeds groter werd, verlieten vele gelovigen dit gebied en/of keerden naar de Orthodoxe Kerk terug. Eind 19e eeuw waren er nog ongeveer 100 parochies die voornamelijk Hongaars spra- ken, slechts enkelen behielden het Slowaaks of Roetheens. Voor deze groep werd in 1912 door paus Leo XIII het bisdom Hajdúdorog, met als zetel de stad Nyiregyháza opgericht. Onder het Communistische bewind gold het seminarie in Nyiregyháza als een bolwerk van katholiek zelfbewustzijn en verzet.Italo-Albanese Katholieke Kerk
- De Italo-Albanese Katholieke Kerk telt ca. 62.000 gelovigen, die van Griekse of Albaanse origine zijn en voornamelijk leven op Sicilië en in Cala- brië, alsmede in enkele kolonies op Malta, in Algiers, Marseille, in Carghese op Corsica en in de Verenigde Staten.
Mgr. Sotir Ferrara (links)
en Mgr. Ercole Lupinacci
- Er zijn twee bisdommen van gelijke rang: het bisdom Lungo in Calabrië (opgericht in 1919) met 27 parochies en met jurisdictie over het Italiaanse vasteland en het bisdom Piana degli Albanesi (opgericht in 1937), met 15 parochies en jurisdictie op Sicilië.
- De bisschop van Lungo is sinds 1987 Mgr. Ercole Lupinacci en de bisschop van Piana Mgr. Sotir Ferrara.
- Naast deze twee bisdommen is er het klooster van Santa Maria di Grottaferrata, niet ver buiten Rome, dat in 1004 werd gesticht en het enige overblijfsel is van de eens bloeiende Italo-Griek- se monastieke traditie. In 1937 kreeg deze abdij de status van territoriale abdij, wat inhoudt dat de abt dezelfde jurisdictie over de monniken en de lokale gelovigen heeft als een diocesane bisschop.
- De gevolgde ritus is de Byzantijnse en de liturgische taal is Grieks, maar doorgaans wordt Italiaans of Albaans gesproken.
- Reeds in de eerste eeuw voor Christus bevonden er zich Griekse kolonies op het Zuid-Italiaanse vasteland en op Sicilië. In de Middeleeuwen werden deze gebieden allengs geïtalianiseerd, zodat er sindsdien nog slechts enkele plaatsen zijn met een Griekse bevolking, cultuur, taal en religie, die echter steeds tot het patriarchaat van Rome gerekend werden. Sinds 1400 kwam- en, op de vlucht voor de Osmaanse heerschappij, in toenemende mate Al- baanse orthodoxe gelovigen naar Zuid-Italië. Eind 16e eeuw werden deze Albaanse gelovigen samen met de oude Griekse parochies samengebracht in twee bisdommen, die in 1742 door paus Benedictus XIV (1740-1758) bevestigd werden.
- De eparchie van Lungo: Diocesi di Lungro
- De eparchie van Piana: Diocesi di Piana degli Albanesi
- De abdij van S. Maria di Grottaferrata: www.abbaziagreca.itSlowaaks-Katholieke Kerk
- De Slowaaks-Katholieke Kerk telt ca. 220.000 gelovigen, voornamelijk woonachtig in Slowakije en Tsjechië, alsmede in diaspora in de Verenigde Staten en in Canada.
Mgr. Ján Babjak SJ
- Hoofd is de bisschop van Prešov, sinds 2003 Mgr. Ján Babjak SJ.
- Organisatorisch bestaat deze kerk uit de in 1818 opgerichte eparchie Prešov en het in 1997 opgerichte apostolische exarchaat Kosice, beide in Slowakije, als- mede de in 1981 opgerichte eparchie van St. Cyrillus en St. Methodius met 8 parochies en ca. 20.000 gelovigen in Canada.
- De gevolgde ritus is de Byzantijnse en de liturgische taal is het Slowaaks of het Oekraïens.
- De Slowaaks-Katholieke Kerk is ontstaan toen na de val van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie in 1918 de gelovigen van de Unie van Uzhorod Tsjechoslo- waaks staatsburger werden en door de Tsjechoslowaakse
regering onder verantwoordelijkheid van de Rooms-katholieke aartsbisschop van Prešov werden gestelt. In 1945 werd het gebied ten Oosten van de Karpaten bij de Sovjet-Unie gevoegd, met als gevolg dat de geünieerde Slowaakse parochies, samen met die van de Oekraïense en de Roetheense Katholieke Kerken, bij de Orthodoxe Kerk werden gevoegd. In Tsjechoslowa- kije bleef het bisdom Prešov voortbestaan totdat het zich onder druk van de Communisten "vrijwillig" bij de Orthodoxe Kerk aansloot. Met de Praagse Lente van 1968 stapte het bisdom hier echter weer uit, dit maal definitief.
- Het bisdom Prešov: www.grkatpo.sk
- De eparchie St. Cyrillus & St. Methodius


Home > Oosterse Kerken - naar boven


- OOSTERSE KERKEN ZONDER HIËRARCHIE -


De volgende Oosterse Kerken kennen geen hiërarchische structuur en bestaan meestal uit slechts één of meerdere parochies:Albanees-Katholieke Kerk
- De Albanees-Katholieke Kerk telt ca. 2000 gelovigen in Albanië.
- Hoofd is de apostolisch administrator voor Zuid-Albanië, sinds 1996 Mgr. Hil Kabashi.
- Deze Kerk bestaat slechts uit een parochie in Shkodra en een parochie in Tirana, alsmede een missiestatie in Kroatië.
- De gevolgde ritus is de Latijnse en de liturgische taal het Albanisch.
- De Albanees-Katholieke Kerk is ontstaan toen in de 18e eeuw een kleine geünieerde parochie werd gesticht in de plaats Shkodra, die in 1856 werd verheven tot apostolisch vicariaat, waarbij de Jezuïeten verantwoordelijk werden voor de zielzorg. Tijdens het Communisme moest deze kerk het zonder geestelijken doen. Pas na de val van het Communisme in 1992 konden er weer nieuwe structuren worden opgebouwd met hulp van de bisschop van Lungro.Witrussisch-Katholieke Kerk
- De Witrussisch-Katholieke Kerk omvat ca. 50.000 gelovigen die voor het grootste deel in Witrusland, maar ook in diaspora in de Verenigde Staten en in Engeland leven.
- Deze kerk kent geen hoofd, maar valt onder de verantwoordelijkheid van een apostolisch visitator, Mgr. Jan Sergej Gajek.
- Er zijn tegenwoordig 12 parochies in Witrusland met 6 priesters en drie diakens. Voorts is er een parochie in Chicago, Illinois, VS en een missiestatie in London, die in 1947 werd gesticht voor de Witrussen die na de Tweede Wereldoorlog naar Groot-Brittanië kwamen. Daarnaast is er nog het heilig- dom Unitow Podlaskich w Kostomlotach in Polen.
- De gevolgde ritus is de Byzantijnse en de liturgische taal is het Witrussisch.
- De Witrussisch Katholieke Kerk is ontstaan toen tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de geünieerde gelovigen een exarchaat werd opgericht. In 1946 werden zij echter weer gedwongen in de Orthodoxe Kerk opgenomen en werden hun leiders gedeporteerd. Na het einde van de Sovjet-Unie in 1991 stond de Witrussische regering in 1992, naast de Rooms-Katholieke Kerk van de Poolse minderheid, de vorming van een exarchaat van de geünieerde Kerk toe, die zich echter nauw aansloot bij haar oorspronkelijke Oekraïense moederkerk. In 1993 was de Paus van plan om de Witrussisch-katholieke parochies in te lijven bij het Rooms-katholieke bisdom Grodno, maar dat ging na heftig protest door de geünieerden niet door.Georgisch-Katholieke Kerk
- De Georgisch-Katholieke Kerk omvat ca. 45.000 gelovigen.
- Deze Kerk is niet georganiseerd, er bevinden zich diverse parochies in Georgië en een kleine parochie in Istanboel.
- Zo'n 8000 gelovigen volgen de Armeense ritus; de overigen hebben de Latijnse ritus overgenomen. De liturgische taal is het Georgisch.
- In de 18e en 19e eeuw waren er katholieke missionarissen actief in Georg- ië, maar deze werden na de verovering van de Kaukasus door de Russen (in de jaren 1801-1862) rond het midden van de 19e eeuw uitgewezen en missionering werd strikt verboden. De Duitse katholieken in de omgeving van Tiflis moesten sinds 1845 door priesters uit Tiraspol bediend worden, waar een bisdom opgericht was, waar voortaan ook de katholieken in de Kaukasus onder vielen. Pas na het einde van het Communisme in 1991 konden de Georgische katholieken zich weer enigszins organiseren. Zo werd er in 1999 een nieuwe Rooms-katholieke kerk in Tiflis ingewijd, maar in 2003 pleegden Orthodoxe knokploegen diverse overvallen en aanslagen op katholieken en andersgelovigen in Georgië.Russisch-Katholieke Kerk
- De Russisch-Katholieke Kerk omvat ongeveer 3500 gelovigen, die in dia- spora wonen in de Verenigde Staten, Canada, Australië en diverse Europese landen.
- Deze Kerk bestaat uit 2 exarchaten, één in Rusland (opgericht in 1917) en één in China (opgericht in 1928), die echter beide vacant zijn. Er zijn drie parochies in de Verenigde Staten: O.L. Vrouw van Fatima in San Francisco, CA, St. Andreas in El Sequndo, CA, St. Michael in New York, alsmede één in Montreal (Canada) en in Melbourne (Australië). Deze vallen onder de betref- fende lokale Rooms-katholieke bisschoppen.
- In Rome bevindt zich het Russisch College (Lat.: Russicum) dat in 1929 onder supervisie van de Jezuïten werd opgericht om geestelijken op te leiden voor de zielzorg onder Russische emigranten en in Rusland zelf.
- De gevolgde ritus is de Byzantijnse en de liturgische taal is het Russisch of het Oudslavisch.
- In het begin van de 20e eeuw werd meermalen gepoogd om ook in Rusland een geünieerde Kerk te stichten, naar het voorbeeld van de Oekraïens Katholieke Kerk. Dit lukte echter pas in 1917. Als gevolg van de Communist- ische machtsovername ging deze Kerk al gauw weer ten onder. In 1928 lukte het om in Harbin in China een missiestatie op te richten voor Russen die aldaar in ballingschap leefden, maar ook deze stichting was niet van lange duur.Kroatisch-Katholieke Kerk
- De Kroatisch (of Slavisch)-Katholieke Kerk omvat ca. 49.000 gelovigen, voornamelijk woonachtig in Kroatië en in andere delen van het voormalige Joegslavië.
Mgr. Slavomir
Miklovš
- Hoofd is de bisschop van Krizevci, sinds 1983 Mgr. Slavomir Miklovš.
- Deze kerk bestaat uit het bisdom Krizevci in Kroatië, alsmede de parochie van St. Jerome in Chicago. In 2003 werd voor de gelovigen in Servië-Montenegro een exar- chaat in het dorp Ruski Krstur in de omgeving van Novi Sad opgericht met Mgr. Djura Dzudar als apostolich exarch.
- De gevolgde ritus is de Byzantijnse en de liturgische taal het Kroatisch of Oud-kerkslavisch.
- De Kroatisch-Katholieke Kerk is ontstaan toen paus Paulus V (1605-1621) een bisschop benoemde voor een groep Orthodoxe gelovigen langs de Donau en de rivier- en Save en de Drau. Deze bisschop werd geïnstalleerd als vicaris van de katholieke aartsbisschop van Zagreb. Op aandringen van de Oostenrijkse keizerin Maria-Theresia richtte paus Pius VI in 1777 het geünieerde bisdom Krizevci (Duits: Kreutz) op, dat eerst onder de aartsbisschop van Ezstergom en sinds 1853 onder die van Zagreb viel. Na de stichting van het voormalige Joegoslavië in 1918 omvatte het bisdom Krizevci alle Grieks-Katholieken in de deelrepubliek Kroatië (de gelo- vigen in de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië vallen tegen- woordig onder de Rooms-katholieke bisschop van Skopje).
- Homepage: krizevci.hbk.hr


Home > Oosterse Kerken - naar boven


- LINKS -


Algemeen

Portaalsite voor de Oosterse Kerken: www.catolicos.org

Portaalsite voor de 7 patriarchale Kerken: www.opuslibani.org.lb

Wikipedia-artikelen: Nederlands - Deutsch - English

Artikel uit de Catholic Encyclopedia (1909)

Het Instituut voor Oosters Christendom: www.ru.nl/ivoc

Katholieke Gemeenschap voor de Byzantijnse ritus: www.pokrof.nl

Byzantijnse gemeenschappen, koren en instellingen in Nederland: www.byzantijnsnetwerknederland.nl

Uitgebreid overzicht: Katholische Ostkirchen

Beknopt overzicht: Catholic Churches of the East

Overzicht bij Pro Oriente: Katholische Ostkirchen

Portaalsite: www.byzantines.net

Eastern Catholic Pastoral Association of Southern California

Hulporganisatie voor de Oosterse Kerken: www.orient-oosten.org


De Chaldeeuws-Katholieke Kerk

Homepage: English - Français
Het bisdom St. Petrus in de VS: www.kaldu.org


De Armeens-Katholieke Kerk

Homepage: English - Français
Idem in Rusland: www.armeniancatholic.ru


De Koptisch-Katholieke Kerk

Homepage: English - Français


De Syrisch-Katholieke Kerk

Homepage: English - Français
Idem in de VS en Canada: www.syriac-catholic.org


De Maronietisch-Katholieke Kerk

Homepage: The Maronites
Gegevens bij Opus Libani: English - Français
De Maronitische Synode: www.maronitesynod.com
De eparchie in Brooklyn, NY, USA: www.stmaron.org
De eparchie van Australië: www.maronite.org.au


De Melkietisch Katholieke Kerk

Homepage: English - Français


De Syro-Malankaars Katholieke Kerk

Homepage: www.malankara.net


De Syro-Malabaars Katholieke Kerk

Homepage: www.thesyromalabarchurch.org
Aartsbisdom Changanacherry: www.archdiocesechanganacherry.org
Het aartsbisdom Kottayam: www.kottayamad.org
De eparchie van Kalyan: www.dioceseofkalyan.com


De Oekraïens Grieks-Katholieke Kerk

Homepage: www.ugcc.org.ua
De eparchie in Australië: www.catholicukes.org.au
De eparchie in Winnipeg: www.archeparchy.ca
De eparchie van New Westminster: www.vcn.bc.ca/ucepnw
De eparchie van Toronto: www.ucet.ca
De eparchie van Parma, Ohio, USA: www.stjosaphateparchy.org
De eparchie in Chicago: www.stnicholaseparchy.org


De Ethiopisch-Katholieke Kerk

Homepage: www.ecs.org.et


De Italo-Albanese Katholieke Kerk

De eparchie van Lungo: Diocesi di Lungro
De eparchie van Piana: Diocesi di Piana degli Albanesi
De abdij van S. Maria di Grottaferrata: www.abbaziagreca.it


De Slowaaks-Katholieke Kerk

Het bisdom Prešov: www.grkatpo.sk
De eparchie St. Cyrillus & St. Methodius


De Kroatisch-Katholieke Kerk

Homepage: krizevci.hbk.hr


Home > Oosterse Kerken - naar boven


© April 2006 -