Kerkel. hiërarchie
  Collegiale organen
 Religieuze
   gemeenschappen

 Lekenorganisaties


 Links
 Gastenboek
 over deze siteHome > Over deze site

Over deze site

Net zoals in het Katholicisme zijn ook bij deze website
vorm en inhoud nauw met elkaar verbonden


- Algemeen - Vormgeving - Inhoudelijk


- ALGEMEEN -


Doelstelling
- Deze website wil een systematisch overzicht bieden van het Katholicisme, zowel inhoudelijk (katholiek leven, vieren en geloven) als organisatorisch (de Kerkelijke hiërarchie, de religieuze gemeenschappen en de lekenorganisaties) en dat op een manier waarbij vorm en inhoud elkaar versterken.

Achtergrond
- Hoewel er over het Katholicisme en de Rooms-Katholieke Kerk reeds veel op internet te vinden is, blijken de meeste sites gericht te zijn op nieuws en actualiteiten en/of wordt inhoudelijke informatie 'slechts' in de vorm van alfabetisch geordende artikelen (encyclopedisch) aangeboden.
- Nadeel van dat laatste is, dat men eerst een bepaalde term moet kennen om er iets over te kunnen opzoeken. Bovendien levert die methode vaak maar een fragmentarisch beeld op. Dat is jammer, aangezien juist het Katholicisme staat voor eenheid in de verscheidenheid, voor alomvattendheid en synthese. Bovendien zijn waarschijnlijk weinig andere religies zo goed en systematisch doordacht als de Katholieke.
- Alle reden dus om die systematiek te benutten voor een hopelijk zo inzichtelijk mogelijke presentatie van een fenomeen dat haast net zo rijk geschakeerd en veelomvattend is als het leven zelf.

In opbouw
- Omdat een dermate veelomvattend onderwerp als het Katholicisme onmogelijk in één keer volledig behandeld en beschreven kan worden, zal de informatie op deze website stukje bij beetje worden aangevuld en waar nodig worden verbeterd of aangepast. Het is dus aan te bevelen deze site regelmatig opnieuw te bezoeken.

Geschiedenis
- Deze website is voorbereid in de eerste maanden van 2005 en is op 14 april 2005, tijdens de Sede Vacante, online gekomen. Vanwege de grote belangstelling in die dagen voor alles wat met het Pausschap te maken heeft, waren dat ook de eerste onderwerpen die op deze site behandeld werden.
- Na de Sede Vacante en de keuze van paus Franciscus in maart 2013 werd deze website omgezet van een HTML-frameset naar een PHP-structuur, waardoor onder meer het navigatiemenu niet meer wegvalt als een onderliggende pagina rechtstreeks bezocht wordt.

Domeinnaam
- De internet-domeinnaam (URL) van deze website was aanvankelijk www.katholiek.tk. Sinds 2007 is deze site echter ook bereikbaar via het meer gangbare adres www.katholiek.org, die de oude domeinnaam geleidelijk aan zal vervangen.

Contact
- Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties over deze website kunt u een e-mail sturen naar de webmaster

Toevoegen
- Klik hier als u deze website als uw startpagina wilt instellen, of als u deze site aan uw favorieten wilt toevoegen.


Home > Over deze site - naar boven


- VORMGEVING -


Symboliek
Een belangrijk kenmerk van het Katholicisme is de grote rol van symboliek. Daarmee gaan gewone alledaagse vormen verwijzen naar een inhoud die boven de zichtbare wereld uitstijgt. Met dat doel is daarom ook in de vormgeving van deze website is enige symboliek verwerkt.

Achtergrond
- De achtergrondkleuren van deze site verlopen van rood, via oranjegeel naar wit. Dat staat voor het leven hier op aarde, vanwaaruit wij, geïnspireerd door het vuur van de Heilige Geest en het bloed van de martelaren, via de als goud zo pure en kostbare overwinning van Christus op de dood, mogen gaan naar de sneeuwwitte zuiverheid van het eeuwige geluk in het hemelse paradijs.

Vormen en lijnen
- Op deze website zijn de lijnen recht en de vormen vierhoekig. Rechte lijnen die zich kruisen vormen een kruis: het Kruis waaraan Christus voor ons gestorven is en dat daarmee teken van onze verlossing is geworden. Dit kruis verbindt ook de horizontale lijn van verbondenheid tussen mensen met de verticale lijn van onze verbondenheid met God.
- De vierhoekige vormen geven aan dat niet alleen deze website, maar ook de vele vormen van het geloof een zaak van en voor mensen is, waarbij wij in alle onvolmaaktheid van dien streven en verlangen naar volmaaktheid in God. Het vierkant stond reeds in de Middeleeuwen voor het wereldlijke, net zoals het getal 4 in de Bijbel. Op dezelfde wijze stonden de driehoek, de cirkel en het getal 3 voor het goddelijke.

Menubalken
- De titel- en menubalken zijn in zwart-wit, wat uitdrukt dat een goed begrepen geloof duidelijkheid schept om, wanneer dat nodig is, te kunnen onderscheiden tussen wat wit is en wat zwart, wat goed is en wat kwaad.

Titelbalk
- De regenboogstreep in de titelbalk staat voor de veelkleurigheid van het Katholicisme, voor de grote rijkdom aan cultuur en traditie die in het katholieke geloof en de Katholieke Kerk zijn opgenomen en verbonden, zoals alle kleuren van de regenboog samen het witte licht vormen. Daarnaast is de regenboog ook het symbool van Gods belofte van trouw aan Mozes in hem aan heel de mensheid (Genesis 9).
- De rechterzijde van de titelbalk is "nog in aanbouw" om aan te geven dat wij, zolang ons aardse leven duurt, nooit klaar zijn met te werken aan onszelf en aan een betere wereld.

Titelfoto
- De afbeelding in de linkerbovenhoek is een detail van het gebrandschilderde glazen plafond van de pauselijke privékapel in het Apostolisch Paleis in Vaticaanstad. Zoals die kapel het aardse centrum van de Katholieke Kerk is, is de daarin afgebeelde verrezen Christus het spirituele middelpunt van het katholieke geloof.

Teksten
- De teksten zijn geplaatst in kaders met een papierachtige achtergrond, die verwijst naar de oude geschriften en dan met name naar de Bijbel, waarop het christelijke en katholieke geloof is gefundeerd.
- Het lettertype is daarentegen modern, waardoor de tekst niet alleen goed leesbaar is, maar ook symboliseert dat het geloof ook voor moderne mensen begrijpelijk moet worden gemaakt.

Vlaggetjes
- Bij de links wordt door middel van kleine vlaggetjes aangegeven in welke taal of van welke herkomst de betreffende website is. Daarmee komt op kleurrijke wijze het internationale karakter en de veelkleurigheid van de Katholieke Kerk tot uitdrukking.

Intromelodie
- De intromelodie van deze website is het refrein van de bekende katholieke hymne Christus Vincit. Deze melodie is gekozen omdat zij onder katholieken wereldwijd bekend is (o.a. als de herkenningstune van Radio Vaticana) en refereert als eerbetoon aan de Paus tevens aan de zichtbare en sacramentele dimensie van het Katholicisme (helaas werkt dit als automatische intromelodie niet in alle browsers meer).


Home > Over deze site - naar boven


- INHOUDELIJK -


Algemeen
- Inhoudelijk is over de diverse onderwerpen steeds zoveel mogelijk informatie bij elkaar gezocht en is geprobeerd die op een zo overzichtelijk en begrijpelijk mogelijke wijze weer te geven.
- Wanneer over een onderwerp echter op een andere website al veel goede of meer informatie beschikbaar is, dan wordt daar middels een link naar verwezen.

Indeling
- Deze website is niet opgezet en ingedeeld aan de hand de katholieke ge- loofspunten, al dan niet in de vorm van het Credo, maar volgens de manieren waarop het Katholicisme zich in de wereld manifesteert: de kerkelijke organisatievormen, het dagelijks leven, het gelovige vieren en het innerlijke geloven.
- Tegenwoordig is namelijk voor veel mensen de inhoud van het katholieke geloof en de theologie te onbekend en te hoog gegrepen. Een uitleg kan daarom beter bij concrete en praktische zaken beginnen, om vandaaruit naar de diepere betekenissen toe te werken.

Multimediaal
- Zoals het Katholicisme alle vormen van cultuur omvat en de Kerk bij haar verkondiging alle middelen en media gebruikt, zo wordt ook op deze website de tekst zoveel mogelijk voorzien van relevante foto's, afbeeldingen, schema's en audio- en videofragmenten.

Personen
- Omdat de Katholieke Kerk geen onpersoonlijk instituut wil zijn, maar een gemeenschap van mensen, worden zoveel mogelijk namen vermeld of foto's geplaatst van de personen die een belangrijke rol in de Kerk spelen of heb- ben gespeeld.

Links
- De links verwijzen in principe alleen naar katholieke websites. Dit om te laten zien wat er binnen het enorme aanbod aan algemene en algemeen christelijke internetsites vanuit de katholieke traditie te vinden is.
- Naar niet specifiek katholieke websites wordt alleen verwezen wanneer die informatie bieden, die elders niet te vinden is. Het gaat daarbij met name om de internetencyclopedie Wikipedia.

Verantwoording
- Alle informatie is zo zorgvuldig mogelijk verzameld en weergegeven. Eventuele, zowel onbedoelde als expliciet aangegeven, afwijkingen van de officiële leer van de Kerk komen geheel voor rekening van de webmaster.
- De webmaster is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen die mogelijkerwijs uit foutieve gegevens zouden kunnen voortvloeien, noch voor de inhoud van de gelinkte websites.


Home > Over deze site - naar boven


© November 2005 -