VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links
Home > Over deze site

Over deze site

ALGEMEEN


Net zoals in het Katholicisme zijn ook bij deze website vorm en inhoud nauw met elkaar verbonden


Doelstelling

Deze website wil een systematisch overzicht bieden van het Katholicisme, zowel inhoudelijk (katholiek leven, vieren en geloven) als organisatorisch (de Kerkelijke hiërarchie, de religieuze gemeenschappen en de lekenorganisaties) en dat op een manier waarbij vorm en inhoud elkaar versterken.


Achtergrond

Hoewel er over het Katholicisme en de Rooms-Katholieke Kerk reeds veel op internet te vinden is, blijken de meeste sites gericht te zijn op nieuws en actualiteiten en/of wordt inhoudelijke informatie 'slechts' in de vorm van alfabetisch geordende artikelen (encyclopedisch) aangeboden.

Nadeel van dat laatste is, dat men eerst een bepaalde term moet kennen om er iets over te kunnen opzoeken. Bovendien levert die methode vaak maar een fragmentarisch beeld op, terwijl juist het Katholicisme voor alomvattendheid en synthese staat. Bovendien zijn waarschijnlijk weinig andere religies zo goed en systematisch doordacht als de Katholieke.


In opbouw

Omdat een dermate veelomvattend onderwerp als het Katholicisme onmogelijk in één keer volledig behandeld en beschreven kan worden, zal de informatie op deze website stukje bij beetje worden aangevuld en waar nodig worden verbeterd of aangepast. Het is dus aan te bevelen deze site regelmatig opnieuw te bezoeken.


Geschiedenis

Deze website is voorbereid in de eerste maanden van 2005 en is op 14 april 2005, tijdens de Sede Vacante, online gekomen. Vanwege de grote belangstelling in die dagen voor alles wat met het Pausschap te maken heeft, waren dat ook de eerste onderwerpen die op deze site behandeld werden.

Na de Sede Vacante en de keuze van paus Franciscus in maart 2013 werd deze website omgezet van een HTML-frameset naar een PHP-structuur, waardoor onder meer het navigatiemenu niet meer wegvalt als een onderliggende pagina rechtstreeks bezocht wordt.

Begin 2020 is deze website opnieuw geheel aangepast, deze keer voor een betere leesbaarheid op schermen met hoge resolutie. Tevens werd de site geschikt gemaakt voor gebruik op de inmiddels wijd verbreide smartphones. Deze vernieuwde versie kwam online op 2 februari 2021, het feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis).


Domeinnaam

Aanvankelijk was deze website bereikbaar onder de gratis internet-domeinnaam www.katholiek.tk. Die werd in 2007 vervangen door het meer gangbare adres www.katholiek.org, die de oude domeinnaam geleidelijk aan geheel vervangen heeft. Sinds november 2020 is deze site bovendien bereikbaar via de domeinnaam www.rooms-katholiek.nl.


Contact

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties over deze website kunt u een e-mail sturen naar de info@katholiek.org


Home > Over deze site - naar boven
VORMGEVING van deze WEBSITE


Symboliek

Een belangrijk kenmerk van het Katholicisme is de grote rol van symboliek. Daarmee gaan gewone alledaagse vormen verwijzen naar een inhoud die boven de zichtbare wereld uitstijgt. Met dat doel is daarom ook in de vormgeving van deze website is enige symboliek verwerkt. Als inspiratie diende de eerste versie van de website KatholiekNederland.nl.


Achtergrond

De achtergrondkleuren van deze site verlopen van rood, via oranjegeel naar wit. Dat staat voor het leven hier op aarde, vanwaaruit de gelovigen, geïnspireerd door het vuur van de Heilige Geest en het bloed van de martelaren, via het goud van de kostbare overwinning van Christus op de dood, naar het wit van het zuivere en eeuwige geluk in de hemel mogen gaan.


Vormen en lijnen

Op deze website zijn de lijnen recht en de vormen vierhoekig. Rechte lijnen die zich kruisen vormen een kruis: het Kruis waaraan Christus voor de mensen gestorven is en dat daarmee teken van de verlossing is geworden. Dit kruis verbindt ook de horizontale lijn van verbondenheid tussen mensen met de verticale lijn van de verbondenheid tussen God en de mensen.

De vierhoekige vormen geven aan dat niet alleen deze website, maar ook de vele vormen van het geloof een zaak van en voor mensen is, die in alle onvolmaaktheid van dien streven en verlangen naar volmaaktheid in God. Het vierkant stond reeds in de Middeleeuwen voor het wereldlijke, net zoals het getal 4 in de Bijbel. Op dezelfde wijze stonden de driehoek, de cirkel en het getal 3 voor het goddelijke.


Menubalken

De titel- en menubalken zijn in zwart-wit, wat uitdrukt dat een goed begrepen geloof duidelijkheid schept om, wanneer dat nodig is, te kunnen onderscheiden tussen wat wit is en wat zwart, wat goed is en wat kwaad.


Titelbalk

De regenboogstreep in de titelbalk staat voor de veelkleurigheid van het Katholicisme, voor de grote rijkdom aan cultuur en traditie die in het katholieke geloof en de Katholieke Kerk zijn opgenomen en verbonden, zoals alle kleuren van de regenboog samen het witte licht vormen. Daarnaast is de regenboog ook het symbool van Gods belofte van trouw aan Mozes in hem aan heel de mensheid (Genesis 9).

De rechterzijde van de titelbalk is "nog in aanbouw" om aan te geven dat gelovigen, zolang het aardse leven duurt, nooit klaar zijn met te werken aan zichzelf en aan een betere wereld.


Titelfoto

De afbeelding in de linkerbovenhoek is een detail van het gebrandschilderde glazen plafond van de pauselijke privékapel in het Apostolisch Paleis in Vaticaanstad. Zoals die kapel het aardse centrum van de Katholieke Kerk is, is de daarin afgebeelde verrezen Christus het spirituele middelpunt van het katholieke geloof.

De pauselijke privékapel in het Apostolisch Paleis
De pauselijke privékapel in
het Apostolisch Paleis


Teksten

De teksten zijn geplaatst in kaders met een papierachtige achtergrond, die verwijst naar de oude geschriften en dan met name naar de Bijbel, waarop het christelijke en katholieke geloof is gefundeerd.

Het lettertype is daarentegen modern, waardoor de tekst niet alleen goed leesbaar is, maar ook symboliseert dat het geloof ook voor moderne mensen begrijpelijk moet worden gemaakt.


Talen

Bij de links wordt door middel van kleine vlaggetjes aangegeven in welke taal of van welke herkomst de betreffende website is. Daarmee komt op kleurrijke wijze het internationale karakter en de veelkleurigheid van de Katholieke Kerk tot uitdrukking. NL DE GB IT SP US


Intromelodie

De intromelodie van deze website is het refrein van de bekende katholieke hymne Christus Vincit. Deze melodie is gekozen omdat zij onder katholieken wereldwijd bekend is (o.a. als de herkenningstune van Radio Vaticana) en refereert als eerbetoon aan de Paus tevens aan de zichtbare en sacramentele dimensie van het Katholicisme.


Home > Over deze site - naar boven
INHOUD van deze WEBSITE


Algemeen

Inhoudelijk is over de diverse onderwerpen steeds zoveel mogelijk informatie bij elkaar gezocht en is geprobeerd die op een zo overzichtelijk en begrijpelijk mogelijke wijze weer te geven.

Wanneer over een onderwerp echter op een andere website al veel goede of meer informatie beschikbaar is, dan wordt daar middels een link naar verwezen.


Indeling

Deze website is niet opgezet en ingedeeld aan de hand de katholieke geloofspunten, al dan niet in de vorm van het Credo, maar volgens de manieren waarop het Katholicisme zich in de wereld manifesteert: de kerkelijke organisatievormen, het dagelijks leven, het gelovige vieren en het innerlijke geloven.

Tegenwoordig is namelijk voor veel mensen de inhoud van het katholieke geloof en de theologie te onbekend en te hoog gegrepen. Een uitleg kan daarom beter bij concrete en praktische zaken beginnen, om vandaaruit naar de diepere betekenissen toe te werken.


Multimediaal

Zoals het Katholicisme alle vormen van cultuur omvat en de Kerk bij haar verkondiging alle middelen en media gebruikt, zo wordt ook op deze website de tekst zoveel mogelijk voorzien van relevante foto's, afbeeldingen, schema's en audio- en videofragmenten.


Personen

Omdat de Katholieke Kerk vanuit haar wezen geen onpersoonlijk instituut is, maar een gemeenschap van mensen, worden zoveel mogelijk namen vermeld of foto's geplaatst van de personen die een belangrijke rol in de Kerk spelen of hebben gespeeld.


Links en bronnen

De links verwijzen in principe alleen naar katholieke websites. Dit om te laten zien wat er binnen het enorme aanbod aan algemene en algemeen christelijke internetsites vanuit de katholieke traditie te vinden is.

Naar niet specifiek katholieke websites wordt alleen verwezen wanneer die informatie bieden, die elders niet te vinden is. Het gaat daarbij met name om de internetencyclopedie Wikipedia waar in de afgelopen jaren steeds meer informatie over het Katholicisme op verschenen is.


Verantwoording

Katholiek.org is een particulier initiatief zonder winstoogmerk en is niet gelieerd aan de kerkelijke hiërachie of een andere katholieke organisatie.

Alle informatie is zo zorgvuldig mogelijk verzameld en weergegeven. Eventuele, zowel onbedoelde als expliciet aangegeven, afwijkingen van de officiële leer van de Kerk komen geheel voor rekening van de webmaster.

De webmaster is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen die mogelijkerwijs uit foutieve gegevens zouden kunnen voortvloeien, noch voor de inhoud van de gelinkte websites.


Archivering

Sinds 2015 wordt katholiek.org automatisch gearchiveerd door de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag om de site ook voor toekomstig onderzoek te bewaren.

Eerdere versies van deze website worden ook bewaard in het Internet Archive dat via internet te raadplegen is.


Cookies

Voor statistische doeleinden worden vanuit deze website cookies op uw computer geplaatst. Door het bezoeken van deze website wordt u geacht hiervoor toestemming te geven. Er worden via deze cookies geen persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen.


Home > Over deze site - naar boven
Katholiek.org © april 2005 / januari 2021