VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links
Home > Vieren > Sacramentalia > Pauselijke zegen

Pauselijke zegen

INLEIDING


Katholieke gelovigen kunnen voor velerlei gelegenheden een pauselijke zegen in de vorm van een oorkonde aanvragen.


Pauselijke zegen van paus Franciscus


Gelovigen die niet in de gelegenheid zijn om de Paus persoonlijk te ontmoeten kunnen een apostolische of pauselijke zegen (Lat.: benedictio papalis) aanvragen.

Deze mogelijkheid werd in het leven geroepen door paus Leo XIII (1878-1903) om daarmee inkomsten te verwerven voor het Bureau voor Pauselijke Liefdadigheid dat al sinds de late middeleeuwen hulp en bijstand aan de armen verleent.


Gelegenheden en criteria

Een apostolische zegen kan men voor zichzelf aanvragen, maar ook voor zijn of haar gezin en familie, alsmede voor speciale gelegenheden zoals doop, eerste communie, vormsel, huwelijk en huwelijksjubilea. Ook kan een zegen worden aangevraagd voor lokale katholieke evenementen, organisaties en hun jubilea.

De pauselijke zegen wordt alleen verleend aan katholieken en niet aan mensen van een ander geloof of aan overledenen, dieren en materiële voorwerpen.

De zegen wordt ook niet verleend ter gelegenheid van iemands geboorte (want pas met de doop wordt iemand katholiek), overlijden of de gedenkdag van een overlijden. Evenmin wordt de zegen verleend voor gebeurtenissen uit het verleden.


Verschillende uitvoeringen van de pauselijke zegen
Verschillende uitvoeringen van de pauselijke zegen van paus Franciscus
(foto: Elemosineria.va)


Uitvoering

De pauselijke of apostolische zegen is belichaamd in een fraai vormgegeven en op perkament gedrukte oorkonde met een handgeschreven gecalligrafeerde tekst. Het document wordt ondertekend door de Aalmoezenier van Zijne Heiligheid en voorzien van het reliëfzegel van het Bureau voor Pauselijke Liefdadigheid .

De aanvrager kan zelf kiezen uit meerdere uitvoeringen, die variëren qua grootte en versiering. De kosten liggen, afhankelijk van de uitvoering, tussen de 16,- en 24,- euro en de levertijd bedraagt tussen de 15 en 20 dagen.


Home > Vieren > Sacramentalia > Pauselijke zegen - naar boven
AANVRAGEN van een PAUSELIJKE ZEGEN


Ten Vaticane

Verantwoordelijk voor het uitgeven van de pauselijk zegen is het Ufficio Pergamene van het Bureau voor Pauselijke Liefdadigheid. Men kan daar ter plekke een document uitkiezen en de nodige gegevens opgeven, waarna de zegen thuisgestuurd wordt. De balieruimte van dit Bureau is geopend van maandag t/m zaterdag van 9.00 - 13.30 uur.

Het adres van het Bureau voor Pauselijke Liefdadigheid luidt:

Elemosineria Apostolica
Ufficio Pergamene
Cortile Sant'Egidio
00120 Città del Vaticano

Homepage: www.elemosineria.va IT GB SP FR PT DE


Balieruimte van het Bureau voor Pauselijke Liefdadigheid
Balieruimte van het Bureau voor Pauselijke Liefdadigheid
(foto: Elemosineria.va)


In Rome

Voorheen werd de pauselijke zegen (althans het betreffende document, dat later door de Paus gezegend werd) ook verkocht bij diverse winkels voor religieuze artikelen in de stad Rome, maar paus Franciscus heeft daar in 2014 een eind aan gemaakt.*

De zegen kan nu alleen nog via het Bureau voor Pauselijke Liefdadigheid in Vaticaanstad worden verkregen (zie hierboven), zodat alle inkomsten, na aftrek van de noodzakelijke administratiekosten, naar de armen gaan.


Via internet

Kon de pauselijke zegen vroeger alleen ter plaatse, per post of per fax worden aangevraagd, sinds begin 2019 kan dit ook via internet, en wel via een online aanvraagformulier op de website van het Bureau voor Pauselijke Liefdadigheid: www.elemosineria.va IT GB SP FR PT DE

Let op dat online aanvragen alleen via de officiële Vaticaanse website mogelijk zijn, andere aanbieders en websites dan de hierboven genoemde zijn niet betrouwbaar c.q. niet bevoegd om de pauselijke zegen uit te geven.


Home > Vieren > Sacramentalia > Pauselijke zegen - naar boven
AFBEELDINGEN van een PAUSELIJKE ZEGEN


Hieronder volgen enkele voorbeelden van hoe het document van de apostolische zegen in de afgelopen honderd jaar is vormgegeven:
Apostolische zegen van paus Pius X
voor Martinez Blanchard en diens gezin (1910)

Apostolische zegen van paus Pius XI
voor de heer en mevrouw G. Taylor (1936)

Apostolische zegen van paus Johannes Paulus II
voor de 80e verjaardag van mevr. Mary Regan (1996)

Apostolische zegen van paus Johannes Paulus II
voor alle medewerkers van www.catholicweb.com (2001)

Apostolische zegen van paus Benedictus XVI
voor de medewerkers van de katholieke begraafplaatsen
van het aartbisdom Toronto (2005)Home > Vieren > Sacramentalia > Pauselijke zegen - naar boven
Katholiek.org © april 2005 / januari 2021