VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links
Home > Vieren > Sacramentalia > Urbi et Orbi

Urbi et Orbi

INLEIDING


Het Urbi et Orbi is de belangrijkste pauselijke zegen die tweemaal per jaar gegeven wordt voor de stad Rome en de wereld.


Paus Benedictus XVI geeft de zegen Urbi et Orbi met Pasen 2009
Paus Benedictus XVI geeft de zegen Urbi et Orbi met Pasen 2009


De pauselijke zegen Urbi et Orbi, oftewel "voor de stad en de wereld", wordt door de Paus gegeven op grote feestdagen en bij zeer plechtige gelegenheden. In de praktijk betekent dat tegenwoordig op eerste Paasdag en eerste Kerstdag na de ochtendmis zo rond het middaguur.

Tevens wordt deze zegen ook door een nieuw gekozen Paus verleend, direct nadat hij op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek aan het verzamelde volk is voorgesteld.


Aflaat

Vanoudsher is aan het ontvangen van de zegen Urbi et Orbi een volle (volledige) aflaat verbonden, dat wil zeggen kwijtschelding van alle straffen voor begane zonden. Naast straf is er ook de schuld voor begane zonden, maar die schuld is reeds vergeven door het kruisoffer van Jezus Christus. De individuele gelovige verkrijgt deze vergeving door de biecht, oftewel het sacrament van de Verzoening.

Deze aflaat kan worden verkregen door in de 20 dagen voorafgaand of na de zegen te biechten, ter communie te gaan, de zonde af te zweren en te bidden voor de intenties van de Paus. Voor dat laatste kan worden volstaan met het uitspreken van een Onze Vader en een Wees Gegroet, of gebeden van vergelijkbare duur. Wordt niet aan al deze voorwaarden voldaan, dan is sprake van een gedeeltelijke aflaat.

Voor de geldigheid van de zegen Urbi et Orbi en de bijbehorende aflaat moest de ontvanger oorspronkelijk ter plekke aanwezig zijn of zich tenminste in zichtwijdte van de Paus bevinden. In 1967 werd bevestigd dat de zegen ook geldig is voor degenen die hem via de radio horen. In 1985 werd bepaald dat hetzelfde geldt voor televisiekijkers en in 1995 voor internet.

De zegen is zelfs geldig wanneer de Paus hem niet hoorbaar kan uitspreken maar wel de intentie daartoe heeft, wat zich in 2005 met Pasen voordeed toen paus Johannes Paulus II niet meer verstaanbaar kon praten.


Paus Benedictus XVI verleent de zegen Urbi et Orbi op Kerstmis 2005
Paus Benedictus XVI verleent
de zegen Urbi et Orbi
met Kerstmis 2005


Links en bronnen
- Wikipedia: Urbi et Orbi DE - Urbi et Orbi GB
- Catholic Encyclopedia: Urbi et Orbi (1912) US

Home > Vieren > Sacramentalia > Urbi et Orbi - naar boven
TEKST van de zegen URBI et ORBI


Hieronder volgt de volledige tekst van de pauselijke zegen Urbi et Orbi in het Nederlands en in het Latijn:


Voor de Stad en de Wereld

De heilige apostelen Petrus en Paulus
in wiens macht en gezag
wij vertrouwen hebben,
mogen zij voor ons ten beste spreken
bij de Heer.

(allen:) Amen

Door de gebeden en verdiensten
van de heilige Maria, altijd Maagd,
de Aartsengel Michaël,
de heilige Johannes de Doper,
en van de heilige apostelen
Petrus en Paulus
en van alle heiligen
moge de almachtige God
zich over u ontfermen,
en moge door de
vergeving van de zonden
Jezus Christus u binnenleiden
in het eeuwig leven.

(allen:) Amen

Vergeving, vrijspraak
en kwijtschelding
van al uw zonden,
de tijd voor een waarachtige
en vruchtbare boete,
een hart, altijd bereid tot bekering
en het leiden van een onberispelijk leven,
de genade en de vertroosting
van de heilige Geest
en tot het einde toe
volharding in goede werken
moge u schenken
de almachtige en barmhartige God.

(allen:) Amen

En de zegen van de almachtige God,
Vader, Zoon en Heilige Geest,
moge over u neerdalen
en altijd met u blijven.

(allen:) Amen
Urbi et Orbi

Sancti Apostoli Petrus et Paulus
decorum potestate auctoritate
cum filimus
ipsi intercedam pro nobis
ad Dominum.

(allen:) Amen

Precibus et meritis
beatae Maria semper Virginis,
beati Michaeli Archangeli,
beati Joannis Baptistae,
Sanctorum Apostolorum
Petro et Pauli
et ombinibus sanctorum,
misereatur vestris
omnipotens Deus
et dimissis peccatis
vestris omnibus
perducat vos Jesus Christus
ad vitam aeternam.

(allen:) Amen

Indulgentiam, absolutionem,
et remissionem
omnibus peccatorum vestrorum
spatium vere
et vructorum penitentiae
cor semper venitens
et demandationem vitae
gratiam et consulationem
Sancte Spiritus
et finalem
per severantem in bonis operibus
tribuit vobis
omnipotens et misericors Dominus.

(allen:) Amen

Benedictam Dei omnipotentis,
Patris et Filii et Spiritu Sancti
descendat ad vos
et maneat in semper.

(allen:) Amen
Hieronder volgt de volledige tekst van de pauselijke zegen Urbi et Orbi, eerst in het Latijn en daarna in het Nederlands:


Urbi et Orbi

Sancti Apostoli Petrus et Paulus
decorum potestate auctoritate
cum filimus
ipsi intercedam pro nobis
ad Dominum.

(allen:) Amen

Precibus et meritis
beatae Maria semper Virginis,
beati Michaeli Archangeli,
beati Joannis Baptistae,
Sanctorum Apostolorum
Petro et Pauli
et ombinibus sanctorum,
misereatur vestris
omnipotens Deus
et dimissis peccatis
vestris omnibus
perducat vos Jesus Christus
ad vitam aeternam.

(allen:) Amen

Indulgentiam, absolutionem,
et remissionem
omnibus peccatorum vestrorum
spatium vere
et vructorum penitentiae
cor semper venitens
et demandationem vitae
gratiam et consulationem
Sancte Spiritus
et finalem
per severantem in bonis operibus
tribuit vobis
omnipotens et misericors Dominus.

(allen:) Amen

Benedictam Dei omnipotentis,
Patris et Filii et Spiritu Sancti
descendat ad vos
et maneat in semper.

(allen:) AmenVoor de Stad en de Wereld

De heilige apostelen Petrus en Paulus
in wiens macht en gezag
wij vertrouwen hebben,
mogen zij voor ons ten beste spreken
bij de Heer.

(allen:) Amen

Door de gebeden en verdiensten
van de heilige Maria, altijd Maagd,
de Aartsengel Michaël,
de heilige Johannes de Doper,
en van de heilige apostelen
Petrus en Paulus
en van alle heiligen
moge de almachtige God
zich over u ontfermen,
en moge door de
vergeving van de zonden
Jezus Christus u binnenleiden
in het eeuwig leven.

(allen:) Amen

Vergeving, vrijspraak
en kwijtschelding
van al uw zonden,
de tijd voor een waarachtige
en vruchtbare boete,
een hart, altijd bereid tot bekering
en het leiden van een onberispelijk leven,
de genade en de vertroosting
van de heilige Geest
en tot het einde toe
volharding in goede werken
moge u schenken
de almachtige en barmhartige God.

(allen:) Amen

En de zegen van de almachtige God,
Vader, Zoon en Heilige Geest,
moge over u neerdalen
en altijd met u blijven.

(allen:) Amen


Home > Vieren > Sacramentalia > Urbi et Orbi - naar boven
AUDIO & VIDEO


Hieronder volgen enkele audio- en videofragmenten waarin verschillende pausen de zegen Urbi et Orbi uitspreken:


Paus Johannes XXIII spreekt de zegen Urbi et Orbi uit
na de viering van de hoogmis van Pasen op 22 april 1962
Paus Paulus VI spreekt de zegen Urbi et Orbi uit
na de viering van de hoogmis van Kerstmis op 25 december 1975
Paus Johannes Paulus I spreekt de zegen Urbi et Orbi uit
na zijn uitverkiezing tot Paus op 26 augustus 1978
Paus Johannes Paulus II spreekt de zegen Urbi et Orbi uit
na de viering van de hoogmis van Kerstmis op 25 december 1993
Paus Benedictus XVI spreekt de zegen Urbi et Orbi uit na
de viering van de hoogmis van Kerstmis op 25 december 2008
Paus Franciscus geeft de Eucharistische zegen Urbi et Orbi
ter bezwering van de coronapandemie, 27 maart 2020
Paus Franciscus geeft de zegen Urbi et Orbi met Kerstmis 2021


Home > Vieren > Sacramentalia > Urbi et Orbi - naar boven
GESCHIEDENIS van het URBI et ORBI


Het ritueel van de pauselijke zegen Urbi et Orbi ontstond in de 13e eeuw, waarbij de naam waarschijnlijk afkomstig is van de formulering waarmee een nieuw gekozen paus geïnstalleerd werd: "investio te de Papatu Romano, ut praesis urbi et orbi" (vert.: "Ik bekleed U met de Romeinse Pauselijke waardigheid, opdat U de stad en de wereld zult leiden").


Loggia der Zegeningen

Voor het uitspreken van de zegen Urbi et Orbi beschikte reeds de middeleeuwse Sint-Pietersbasiliek over een speciale Loggia der Zegeningen, die zich rechts van het portaal naar het atrium bevond. Ook de andere pauselijke basilieken in Rome beschikken over een dergelijk balkon.


De Loggia der Zegeningen van de oude Sint-Pietersbasiliek
De Loggia der Zegeningen van de oude Sint-Pietersbasiliek
(tekening door een onbekende meester, rond 1600)


In vroeger eeuwen werd de zegen Urbi et Orbi bij de Sint-Pieter gegeven op Witte Donderdag, met Pasen en op het hoogfeest van Petrus en Paulus, bij de Sint-Jan van Lateranen op Hemelvaartsdag en bij Sint-Maria de Meerdere op Maria-Tenhemelopneming.

Bij de kroning van een nieuwe Paus sprak deze het Urbi et Orbi uit bij de Sint-Pieter en bij zijn daaropvolgende intronisatie bij de Sint-Jan van Lateranen. Ook werd deze zegen vaak op verschillende momenten tijdens een Heilig Jaar gegeven. Sommige pausen gaven de zegen ook wel vanaf het balkon van het Quirinaal, dat van 1583 tot 1870 als pauselijke zomerresidentie dienst deed.

Nadat de Kerkelijke Staten in 1870 door het koninkrijk Italië waren geannexeerd, werd de zegen Urbi et Orbi uit protest niet meer vanaf de loggia richting het Sint-Pietersplein, maar vanaf het balkon binnen in de Sint-Pietersbasiliek uitgesproken. Pas paus Pius XI sprak vanaf 1922 de zegen weer naar de menigte buiten uit.

Toen paus Johannes Paulus II op het eind van zijn pontificaat sterk verzwakt was, sprak hij het Urbi et Orbi niet meer uit vanaf de loggia, maar vanuit zijn zetel nabij het altaar op het Sint-Pietersplein en uiteindelijk vanuit het venster van zijn werkkamer in het Apostolisch Paleis.


Coronapandemie

Vanwege de coronapandemie gaf paus Franciscus de zegen Urbi et Orbi met Pasen 2020 en 2021 binnen in een vrijwel lege Sint-Pietersbasiliek, waarbij alleen een beperkt aantal genodigden aanwezig waren. Met Kerst 2020 sprak hij het Urbi et Orbi uit in de Zaal der Zegeningen. Gelovigen konden dit alleen via verschillende mediakanalen volgen.

Toen de coronapandemie in Italië al zwaar toegeslagen had en ook wereldwijd slachtoffers had geëist, gaf paus Franciscus op vrijdag 27 maart 2020 een buitengewone zegen Urbi et Orbi in de vorm van een eucharistische zegen.


Paus Franciscus geeft een Eucharistische zegen Urbi et Orbi
Paus Franciscus geeft een buitengewone Eucharistische zegen Urbi et Orbi
voor iedereen die getroffen is door de coronapandemie, 27 maart 2020


Met Kerst 2021 kon de zegen voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis weer op de traditionele wijze plaatsvinden, namelijk vanaf de loggia van de Sint-Pietersbasiliek ten overstaan van een groot aantal gelovigen op het Sint-Pietersplein die alleen nog beschermende mondkapjes droegen.


Paas- en Kerstwensen

Voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi houdt de Paus een korte toespraak, die bedoeld is als de pauselijke Kerst-, respectievelijk Paasboodschap. Het is vooralsnog niet duidelijk door welke Paus deze toespraak voor het eerst gehouden werd.

Direct aansluitend op die toespraak begon paus Paulus VI met het uitspreken van een Kerst- c.q. Paaswens in verschillende talen. Onder paus Johannes Paulus II groeide het aantal talen tot meer dan 60, wat goed aansloot bij het internationale karakter van zijn pontificaat en de talloze landen die hij bezocht.

Ook zijn opvolger Benedictus XVI zette deze nieuwe traditie van de Kerst- en Paaswensen voort, maar paus Franciscus is er direct na zijn uitverkiezing in maart 2013 mee gestopt. Reden hiervoor is vermoedelijk zijn toondoofheid, waardoor hij een slecht taalgevoel heeft, maar het is ook een uiting van dat hij meer bisschop van Rome, dan paus van de Wereldkerk wil zijn.


Bloemen uit Nederland

Sinds 1986 wordt het Sint-Pietersplein voor de openluchtmis met Pasen versierd met tienduizenden bloemen uit Nederland. Dit was een vervolg op de bloemversiering die een jaar eerder in de Sint-Pieter was aangebracht voor de zaligverklaring van Titus Brandsma.


Nederlandse bloemen op het Sint-Pietersplein
Nederlandse bloemen tijdens de Paasmis op het Sint-Pietersplein
(foto: PaulDeckers.nl)


Vanaf 1989 sprak paus Johannes Paulus II speciaal zijn dank uit voor deze versieringen met het legendarisch geworden zinnetje "Bedankt voor die bloemen uit Nederland die ook dit jaar de viering op het Sint-Pietersplein opluisteren". Ook paus Benedictus XVI sprak een dergelijk dankwoord in het Nederlands uit, maar paus Franciscus deed dit alleen nog in het Italiaans.

Vanwege de coronapandemie waren er in 2020 en 2021 met Pasen voor het eerst geen Nederlandse bloemen op het Sint-Pietersplein; wel waren er in 2021 Nederlandse witte rozen ter versiering van de kleinschalige viering in het koor van de Sint-Pieter.

Begin 2022 moest meesterbloemsierkunstenaar Paul Deckers na 35 jaar stoppen omdat door de pandemie veel vaste sponsoren waren afgehaakt. Onverwacht nam zijn vakgenoot Piet van den Burg het over, waardoor er met Pasen 2022 toch weer Nederlandse bloemen op het Sint-Pietersplein waren. Paus Franciscus sprak er echter geen bedankje meer voor uit.


Links en bronnen
- Wikipedia: Urbi et Orbi DE - Urbi et Orbi GB
- Catholic Encyclopedia: Urbi et Orbi (1912) US
- NOS: Na de zegen kunnen bloemen op weg naar het Vaticaan NL

Home > Vieren > Sacramentalia > Urbi et Orbi - naar boven
Katholiek.org © april 2005 / januari 2021