VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links

Home > Geloven

Geloven

Katholiek geloven is vertrouwen op de Drieëne God
als Schepper, Verlosser en Inspirator.


- Geloofsleer - Geloofsonderricht - Geloofsleven -

- INLEIDING -


Algemeen
- Altijd en overal hebben mensen geloofd en gevoeld dat er meer is tussen hemel en aarde, meer is dan het materiele en het zichtbare. Het aanvoelen van dit mysterie is in de loop van de geschiedenis en in de diverse culturen op verschillende wijze vormgegeven.
- De Joden en op enigszins andere wijze ook de Moslims voelen zich aangesproken door de ene God zoals die bekend is geworden vanuit wat Christenen het Oude Testament noemen.
- Christenen zien deze God mens geworden in de persoon van Jezus van Nazareth, die zich als Zoon van God voor ons mensen heeft opgeofferd en daarmee onze verlosser, onze Christus is geworden. Dit zoals beschreven in het Nieuwe Testament.

Katholiek
- Katholieken weten Gods Liefde en het verlossingswerk van Christus en de inspiratie van de Heilige Geest nabij in geheiligde mensen, plaatsen en tekenen.


Home > Geloven - naar boven
- GELOOFSLEER: Theologie -


Inleiding
- Geloofsleer is het systematisch optekenen van
- In het Christendom valt de geloofsleer uiteen in de op God betrekking hebbende theologie en de op Jezus Christus betrekking hebbende Christologie.
- De geloofsleer van de Rooms-Katholieke Kerk is te vinden in de Katechismus van de Katholieke Kerk en in de diverse leerstellige uitspraken zoals die in diverse vormen door de Paus en de bisschoppen worden gedaan.

Geloofsbronnen
De bronnen van het Katholieke Geloof zijn de Heilige Schrift, oftewel de uit het Oude en het Nieuwe Testament bestaande Bijbel, en de Katholieke Traditie.

De Heilige Schrift
De Heilige Schrift omvat het Oude of Eerste Testament en het Nieuwe of Tweede Testament.
- Het Oude Testament bevat de Openbaringen van God aan de oude Joodse profeten, alsmede diverse andere teksten, zoals de Psalmen, spreuken, wijsheden en klaagliederen.
- Het Nieuwe Testament bevat de levensgeschiedenis en de boodschap van Jezus Christus, alsmede de geschiedenis van zijn apostelen en enkele brieven van hun hand.

Lectio Divina
- De Heilige Schrift kan op vele verschillende manieren gelezen worden: als historische verhandeling, als literatuur, als poezie, maar vooral als het Woord van God.
- De methode om de Bijbel als het Woord van God te lezen heet de Lectio Divina. Daarbij is het aan te bevelen eerst te bidden tot de Heilige Geest, die immers ook al de schrijvers van de Schrift heeft geïnspireerd. Vervolgens wordt de tekst eerst aandachtig gelezen met het verstand erbij, met aandacht voor de personen, de handelingen en de context. Dan wordt nagegaan wat de tekst te zeggen heeft, voor jezelf en voor anderen. Wat is de Goddelijke boodschap van deze tekst? Dit voel je meer met je hart aan. Tenslotte wordt als antwoord op Gods spreken weer gebeden.

De Traditie
De Katholieke Traditie omvat alle belangrijke en betrouwbare geschriften die na de teksten van de Bijbel tot stand zijn gekomen. Het betreft hier onder meer de geschriften van de kerkvaders, de kerkleraren, de besluiten van de Concilies, de besluiten en verklaringen van de Pausen, enz.

Links
- De complete Willibrordvertaling on-line: www.willibrordbijbel.nl NL
- De dagelijkse lezingen: www.dagelijksevangelie.org NL FR GB SP PT DE IT
- De Katholieke Bijbelstichting: www.rkbijbel.nl NL
- Over de Bijbel in de Nederlandse cultuur: www.bijbelencultuur.nl NL
- De Nieuwe Vulgaatvertaling in het Latijn
- De Latijnse Vulgaatvertaling (405 na Chr.): Jerome's Latin Vulgate US


De Geloofsbelijdenis
- De Geloofsbelijdenis (Lat.: Credo) is een tekst waarin de belangrijkste punten van het Christelijke geloof worden verwoord. Er zijn twee versies van de Geloofsbelijdenis:
- Het Credo

De Katechismus van de Katholieke Kerk
- De Katechismus van de Katholieke Kerk (afgekort: KKK) is het officiële standaardwerk waarin de belangrijkste punten van de Rooms-Katholieke geloofsleer zijn vastgelegd.
- Het woord catechismus is afgeleid van het griekse woord katèchein, dat 'van bovenaf laten klinken' betekent.
- De huidige KKK is in 1992 op initiatief van paus Johannes Paulus II geheel opnieuw samengesteld. De eerste katholieke catechmus is in 1555, naar voorbeeld van het in 1529 door Maarten Luther uitgebrachte geloofsboekje, uitgebracht door de heilige Petrus Canisius SJ (1521-1579). Deze catechismus was er in verschillende versies en was bedoeld om de mensen de elementaire beginselen van het katholieke geloof bij te brengen.
Vervolgens werd in 1566 door paus Pius V de Catechismus Romanus uitgebracht die vooral voor pastoors bedoeld was.
- Deze laatste catechismus bestond uit dezelfde vier onderdelen waaruit ook de KKK van 1992 is opgebouwd: het Credo, de Kerk en de sacramenten, het christelijke handelen en het christelijk gebed. Latere catechismussen waren tot en met de bekende uitgave van 1948 in vraag en antwoordvorm gesteld.
- De volledige Katechismus on-line: www.stvitus.nl/kkk NL
- Idem: www.catechismus.nl NL
- Idem in het English GB - Deutsch DE - Francais FR - Latijn

Links
- De Katholieke Theologische Universiteit Utrecht: www.ktu.nl NL
- De Pauselijke Universiteit Gregoriana: www.unigre.it IT
- De Pauselijke Universiteit Urbaniana: www.urbaniana.edu IT GB SP FR
- De Pauselijke Universiteit van Lateranen: cms.pul.it IT
- De Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis: www.usc.urbe.it IT GB SP
- De Pauselijke Universiteit Angelicum: www.angelicum.org IT GB


Home > Geloven - naar boven
- GELOOFSONDERRICHT: Catechese -


Inleiding
- Traditie betekent oorspronkelijk: overdragen
- Omdat het katholieke geloof voor een belangrijk deel gebaseerd is op de traditie en omdat ook de Bijbel vaak niet zonder enige uitleg begrijpelijk is, vormt geloofsonderricht een belangrijk deel.

Stadsevangelisatie
- Een nieuwe vorm van catechese zijn de grootschalige stadsevangelisatie-evenementen.
2003 - Wenen: www.stadtmission.at
2004 - Parijs: ww.icne.fr FR
2005 - Lissabon: www.icne-lisboa.org
2006 - Brussel: www.bruxelles-toussaint2006.be FR NL GB DE PT
2007 - Boedapest: www.varosmisszio.hu

Missie
- De missie is het verkondigen van het geloof aan mensen die niet christelijk of niet katholiek zijn.
- Met name in de 19e en begin 20e eeuw zijn zeer veel Nederlanders in de missie actief geweest in Afrika, Azie en Latijns-Amerika, maar ook in Scandinavie. Het hoogtepunt lag in 1960, toen er wereldwijd 9726 Nederlandse missionarissen actief waren. Tegenwoordig is dat aantal teruggelopen tot ca. 600.
- Zo rond het midden van de jaren '70 van de 20e eeuw was het tijdperk van de klassieke missie ten einde: de jonge kerken waren zelfstandig en volwassen geworden. Tegelijkertijd begon echter in de oorspronkelijke westerse katholieke landen de ontkerkelijking. De laatste jaren zien we daarom steeds meer dat er een "omgekeerde missie" komt van priesters en religieuze uit de oude missielanden naar landen in Europa, die in toenemende mate met een tekort aan priesters en religieuzen kampen.
- De missie hiedl zich niet alleen bezig met het verkondigen van het geloof, maar ook met het opbouwen van de kerkgemeenschap, ziekenzorg en onderwijs.

Links
- www.catechese.net NL
- Stichting Ondersteuning Katechese: www.rkkerk.net/kateches.htm NL
- Kindercatechese: Catkids! NL
- Kinder- en Jeugdwerk Samuel: www.stichtingsamuel.nl NL
- www.alpha-cursus.nl - www.rk-alphacentrum.nl NL
- Godsdienstonderwijsproject van de KU Leuven: THOMAS NL
- www.katechese.at DE
- www.katechese.ch DE


Home > Geloven - naar boven
- GELOOFSLEVEN: Spiritualiteit -


Inleiding
- Geloofsleven zijn de innerlijke houding en de daaruit voortkomende uiterlijke handelingen die op subjectieve wijze voortkomen uit spontane ogenblikken van inzicht en ervaring van het Mysterie.
- In de Katholieke Traditie uit het geloofsleven zich met name in het gebed, aanbidding en in pelgrimages en bedevaarten.

Gebeden
- De gebeden op deze site zijn zowel in het Nederlands als in het Latijn, want die laatste taal verbindt ons met de gelovigen van over de hele wereld en uit het verleden.

- Het Kruisteken
- Het Eer aan de Vader
- Het Onze Vader - Pater Noster
- Het Wees Gegroet - Ave Maria
- de Rozenkrans
- Het Engel des Heren - Angelus
- Koningin des Hemels - Regina Caeli
- Diverse gebeden

Getijdengebed


Aanbidding
- Een heel speciale vorm van gebed is de aanbidding van het Allerheiligste. Zie www.aanbidding.nl.


Devoties
- In de loop van de geschiedenis zijn er steeds weer bepaalde devoties geweest waar een tijdlang extra nadruk op lag. Deze devoties gingen steeds gepaard met uitbeeldingen.
Zo kennen we bijvoorbeeld de devotie tot:
- Het Heilig Hart
- De Heilige Familie (vanaf medio 19e eeuw, bekroond met de uitroeping van de feestdag van de Heilige Familie in 1920 door paus Benedictus XV)
Zie verder: Devoties


Pelgrimages & Bedevaarten

- naar Jeruzalem
- naar Rome
- naar Santiago de Compostela
- naar Lourdes
- naar andere bestemmingen


Haarlemse Jeruzalemvaarders in 1525
Haarlemse Jeruzalemvaarders, hier in 1525
geschilderd door Jan van Scorel

Links
- Katholiek Gebedenboek NL
- Gebedenbibliotheek @ Isidorusweb NL
- www.bedevaartweb.com NL


Home > Geloven - naar boven


© Januari 2005