VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links

Home > Geloven > Diverse gebeden

Diverse Gebeden

Naast de algemeen bekende gebeden kent de katholieke traditie
nog vele andere gebeden voor velerlei gelegenheden.


- Gebed om Geloof - Gebed om Hoop - Gebed om Liefde -

- Gebed uit Berouw - Gebed bij Beproeving -

- Ochtendgebed - Avondgebed -

- Gebed voor een stervende - Gebed voor een overledene -


- GEBED om GELOOF -


Mijn Heer en mijn God,
ik geloof dat Gij één God
in drie Personen zijt,
Vader, Zoon en Heilige Geest;

dat de Zoon is mens geworden,
voor ons aan het kruis is gestorven
en uit de dood is verrezen;

dat Gij het goede loont
en het kwade straft.

Ik geloof al wat Gij hebt geopenbaard
en door de heilige Kerk ons leert.

Dat geloof ik omdat Gij de opperste
en onfeilbare Waarheid zijt.

Heer, vermeerder mijn geloof!

Home > Geloven > Diverse gebeden - naar boven
- GEBED om HOOP -


Mijn Heer en mijn God,
ik hoop met een vast vertrouwen
door de verdiensten van Jezus Christus
voor mijzelf en voor andere mensen,
van U te verkrijgen
het eeuwig geluk en alle genaden,
die ik daarvoor nodig heb.

Dat hoop ik omdat Gij oneindig goed
en getrouw in Uw beloften zijt.

Heer, versterk mijn hoop!

Home > Geloven > Diverse gebeden - naar boven
- GEBED om LIEFDE -


Mijn Heer en mijn God,
ik bemin U boven alles
uit geheel mijn hart
en uit al mijn krachten,
omdat Gij oneindig volmaakt
en alle liefde waardig zijt.

En uit liefde tot U
bemin ik alle mensen als mijzelf.

Heer, geef mij steeds meer liefde!

Home > Geloven > Diverse gebeden - naar boven
- GEBED uit BEROUW -


Barmhartige God,
ik heb spijt over mijn zonden,
omdat ik Uw straffen heb verdiend,

maar vooral omdat ik U,
mijn grootste Weldoener
en hoogste Goed heb beledigd.

Ik verfoei al mijn zonden
en beloof met de hulp van Uw genade
mijn leven te beteren
en niet meer te zondigen.

Heer, wees mij zondaar genadig!

Home > Geloven > Diverse gebeden - naar boven
- GEBED bij BEPROEVING -


Blijf bij ons Heer,
want het wordt al avond
en de dag neigt ten einde.

Blijf bij ons en bij heel Uw Kerk.
Blijf bij ons in de avond van de dag,
in de avond des levens
en in de avond van de wereld.

Blijf bij ons met Uw genade en goedheid,
met Uw Heilig Sacrament
en Uw troost en zegen.

Blijf bij ons, Heer, als de nacht
van de vijandige macht, de nacht
van de bittere dood ons overvalt.

Blijf bij ons, Heer, bij al Uw gelovigen,
in tijd en eeuwigheid.

Amen.

Home > Geloven > Diverse gebeden - naar boven
- OCHTENDGEBED -


(Kruisteken maken, indien mogelijk met wijwater)

Mijn Heer en mij God,
Ik kniel voor U neer en aanbid Uw opperste Majesteit.

Ik bedank U voor alle weldaden,
bijzonder dat Gij mij deze nacht hebt bewaard.

Ik wijd U toe mijn ziel en mijn lichaam
en alles wat ik bezit.

Ik draag U op alle werken,
die ik deze dag zal verrichten.
Ik wil ze doen tot Uw eer
en tot zaligheid van mijn ziel,
voor Uw Kerk en voor
het welzijn van heel de wereld.

Behoed mij, liefderijke Vader,
voor alle zonden en gevaren.

Engel van God, die mijn bewaarder zijt,
aan wie de goddelijke Goedheid
mij heeft toevertrouwd,
verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij.

Amen.

(Driemaal het Wees Gegroet en vervolgens het schietgebed:)

Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, O Maria,
zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel.

Amen.

Home > Geloven > Diverse gebeden - naar boven
- AVONDGEBED -


Mijn Heer en mij God,
Ik kniel voor U neer en aanbid Uw opperste Majesteit.

Ik bedank U voor alle weldaden,
bijzonder dat Gij mij deze dag hebt bewaard.

Ik vraag U vergiffenis over alles
wat ik vandaag mocht hebben misdaan.

(Kort gewetensonderzoek van verkeerde gedachten, begeerten, woorden en daden en van het nalaten van goede daden en vervolgens het Gebed uit Berouw)

Engel van God, die mijn bewaarder zijt,
aan wie de goddelijke Goedheid
mij heeft toevertrouwd,
verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij.

(Driemaal het Wees Gegroet en vervolgens het schietgebed:)

Door Uw Onbevlekte Ontvangenis, O Maria,
zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel.
Dat de zielen van de overleden
gelovigen door de barmhartigheid Gods
rusten in vrede.

Amen.

Home > Geloven > Diverse gebeden - naar boven
- GEBED voor een STERVENDE -


[naam], ik beveel u aan
bij de almachtige God;
Ik vertrouw u toe aan Hem,
die u geschapen heeft;
keer terug tot uw Schepper,
die u uit het stof van de aarde
heeft gevormd.

De heilige Maria, de engelen,
en alle heilige mogen u tegemoet komen
bij uw heengaan uit dit leven.

Christus, die voor u gekruisigd is,
moge u bevrijden.
Christus, de Zoon van God,
moge u een plaats geven in Zijn paradijs.

Hij, de ware Herder, moge u herkennen
als één van Zijn schapen.
Hij moge u vrijspreken van al uw zonden
en u opnemen onder Zijn uitverkorenen.

Moogt gij uw Verlosser zien van
aangezicht tot aangezicht
en God aanschouwen
in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Home > Geloven > Diverse gebeden - naar boven
- GEBED voor een OVERLEDENE -


(Direct nadat de dood is ingetreden bidt men:)

Kom hem/haar te hulp, heiligen van God,
kom hem/haar tegemoet, engelen van de Heer.

Moge Christus, die u geroepen heeft,
u ontvangen en mogen de engelen
u dragen in de schoot van Abraham.

Neem hem/haar op en geleid hem/haar
voor het aanschijn van de Allerhoogste.

Heer, geef hem/haar de eeuwige rust en
het eeuwige licht verlichte hem/haar.

Laat ons bidden,

Heer, aan U vertrouwen wij toe,
Uw dienaar/dienares N.
laat hem/haar, gestorven voor de
wereld, leven voor U.
En wat hij/zij in menselijke zwakheid
aan zonden heeft bedreven,
vergeef hem/haar in Uw liefdevolle
barmhartigheid.
Door Christus onze Heer.

Amen.

Home > Geloven > Diverse gebeden - naar boven


© Juni 2005