Home > Geloven > Credo

Het Credo

Het Credo is de officiële en plechtige geloofsbelijdenis
waarin de kernpunten van het christelijk geloof verwoord zijn.


- Korte Tekst - Lange Tekst - Toelichting - Geschiedenis -- KORTE TEKST -

Nederlands
Geloofsbelijdenis

1. Ik geloof in God,
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.

2. En in Jezus Christus,
Zijn enige Zoon, onze Heer;

3. Die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;

4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;

5. Die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;

6. Die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;

7. Vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.

8. Ik geloof in de Heilige Geest,

9. de Heilige Katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen;

10. de vergeving van de zonden;
11. de verrijzenis van het lichaam;
12. en het eeuwig leven.

Amen.


Latijn
Credo

Credo in Deum,
Patrem omnipotentem,
Creatorem caeli et terrae.

Et in Iesum Cristum,
Filium eius unicum, Dominum nostrum,

qui conceptus est de Spiritu Sancto,
natus ex Maria Virgine,

passus sub Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus, et sepultus;

Descendit ad infernos,
tertia die resurrexit a mortuis

ascendit ad caelos
sedet ad dexteram Dei
Patris omnipotentis;

Inde venturus est iudicare
vivos et mortus.

Credo in Spiritum Sanctum,

sanctam Ecclesiam catholicam,
sanctorum communionem,

remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem,
et vitam aeternam.

Amen.


Home > Geloven > Credo - naar boven


- LANGE TEKST -

Nederlands
Geloofsbelijdenis

Ik geloof in één God
de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.

God uit God, licht uit licht,
ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door Wie alles geschapen is.

Hij is voor ons, mensen,
en omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald.

Hij heeft het vlees aangenomen
door de Heilige Geest
uit de Maagd Maria
en is mens geworden.

Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag,
volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden
en aan Zijn rijk komt geen einde.

Ik geloof in de Heilige Geest
Die Heer is en het leven geeft
Die voortkomt uit de Vader en de Zoon;

Die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
Die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke
en apostolische Kerk.

Ik belijd één doopsel
tot vergeving van de zonden.

Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.

Amen.


Latijn
Credo

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
Factorem coelis et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.

Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula.

Deum de Deo, Lumen de Lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum non factum,
consubstantialem Patri;
per quem omnia facta sunt.

Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de caelis.

Et incarnatus est
de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine,
et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato, passus
et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas,
et ascendit in caelum,
sedet ad dexteram Patris.

Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit.

Qui cum Patre et Filio
simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.

Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclesiam.

Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.

Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.

Amen.


Home > Geloven > Credo - naar boven


- TOELICHTING -


Inleiding
De Geloofsbelijdenis (Lat.: Credo) verwoordt de belangrijkste geloofspunten, niet alleen van de Katholieke Kerk, maar van bijna het gehele Christendom. De (kleine?) Oosterse Orthodoxe Kerken kennen deze geloofsbelijdenis echter niet.

Versies
Er zijn twee versies van het Credo: een korte en een lange. De korte tekst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis (Lat.: Symbolum Apostolorum) genoemd, de langere tekst de Geloofsbelijdenis van Nicea.
- Ondanks de naam, is de Apostolische Geloofsbelijdenis niet rechtstreeks afkomstig van de apostelen. Waarschijnlijk is de tekst in de loop van de eerste eeuwen na Christus ontstaan. Deze Geloofsbelijdenis heeft een liturgische achtergrond en is, anders van bijv. de Geloofsbelijdenis van Nicea, niet geformuleerd als reactie op een dwaling in de leer.

Bij het Incarnatus est wordt geknield op Maria Onbevlekt Ontvangen en op het Kerstfeest.

Links
- Wikipedia-artikelen: Nederlands - Deutsch - English


Home > Geloven > Credo - naar boven


- GESCHIEDENIS van het CREDO -


- Eén van de vroegste vormen van het latere Credo is te vinden bij Irenaeus (overl. ca. 200). De term Apostolische Geloofsbelijdenis komt (in het Latijn) voor het eerst voor in een schrijven van het Concilie van Milaan aan paus Siricius in het jaar 390.

Legende
- Volgens de legende schreven de 12 apostelen, na op Pinksteren door de Heilige Geest geïnspireerd te zijn, elk telkens één van de twaalf artikelen van de Geloofsbelijdenis op.
- Op grond van deze legende zijn de twaalf apostelen vaak afgebeeld of vormgegeven met elk het bij hem behorende artikel van de Geloofsbelijdenis.


Home > Geloven > Credo - naar boven


© Juni 2005