Home > Bisdom Rome

Het Bisdom Rome

Als opvolger van de apostel Petrus is de Paus van oorsprong
en in eerste instantie de bisschop van Rome.


- Kerngegevens - Organisatie - De Paus als bisschop - De Sint-Jan van Lateranen -

- Het Lateraans Paleis - Het Heilige der Heiligen - Titelkerken - Links -- BISDOM ROME -

Kerngegevens


Ontstaan:
Eerste bisschop:

Huidige bisschop:
Inauguratie:
Inbezitname:

Vicarissen:


Hulpbisschoppen:


Vicariaten:


Kathedraal:

In cijfers:
Homepage:


Medio 1e eeuw na Christus
H. Petrus (Simon bar Jona)

Franciscus (Jorge Mario Bergoglio SJ)
als Bisschop en Paus op 19 maart 2013
van de Cathedra op 7 april 2013

Voor Vaticaanstad: Z.Em. Angelo kardinaal Comastri
Voor Rome: Z.Em. Agostino kardinaal Vallini

Mgr. Paolo Schiavon, Mgr. Guerino Di Tora, Mgr. Giuseppe Marciante, Mgr. Lorenzo Leuzzi, Mgr. Matteo Maria Zuppi.

Vaticaanstad (1 parochie)
Rome (334 parochies)

De aartsbasiliek Sint Jan van Lateranen te Rome

Seculiere priesters: 1589
Reguliere priesters: 3305
      Permanente diakens: 114
            Gelovigen: 2.348.905

www.romasette.it


Home > Bisdom Rome - naar boven


- ORGANISATIE -


Diocesane curie
- Het bisdom Rome wordt bestuurd door een eigen curie, die losstaat van de Romeinse Curie voor het bestuur van de Wereldkerk. Bij de curie van het bisdom werken ca. 150 personen onder leiding van de algemeen secretaris.
- Deze curie kent net als de bestuurlijke organen van de meeste bisdommen afdelingen voor evangelisatie en catechese, voor eredienst en sacramenten, voor sociaal en charitatief werk, voor personeelszaken en voor financiŽn. Daarnaast is er nog een diocesane rechtbank (officialaat).
- De curie van het bisdom Rome is gevestigd in het Lateraans Paleis naast de kathedraal van Sint Jan van Lateranen.

Overige organen
- Naast de curie kent het bisdom Rome ook een eigen seminarie, een bisschopsraad, een priesterraad, een pastorale raad en een college van consultatoren.

Vicariaat Rome
- Vicaris-Generaal: Z.Em. Augustino kardinaal Vallini
(tevens aartspriester van de basiliek Sint Jan van Lateranen)
- Omvat 334 parochies
- Website: www.vicariatusurbis.org

Vicariaat Vaticaanstad
- Vicaris-Generaal: Z.Em. Angelo kardinaal Comastri
(tevens aartspriester van de Sint Pietersbasiliek)
- Omvat 1 parochie: St. Anna in Vaticaanstad (waaronder officieel ook de Sint Pietersbasiliek valt)
- Website: www.santanna.va

Suffragane bisdommen en abdijen
Onder de Paus als (aarts)bisschop van Rome ressorteren de volgende omliggende (suffragaan)bisdommen en -abdijen:
- Albano (sub-urbicaire zetel)
- Anagni-Alatri
- Civita Castellana
- Civitaveccia-Tarquinia
- Frascati (sub-urbicaire zetel)
- Frosinone-Veroli-Ferentino
- Gaeta (aartsbisdom)
- Latina-Terracina-Sezze-Priverno
- Montecassino (territoriale abdij)
- Palestrina (sub-urbicaire zetel)
- Porto-Santa Rufina (sub-urbicaire zetel)
- Rieti
- Sabina-Poggio Mirteto (sub-urbicaire zetel)
- Santa Maria di Grottaferrata (territoriale abdij)
- Sora-Aquino-Pontecorvo
- Subiaco (territoriale abdij)
- Tivoli
- Velletri-Seni (sub-urbicaire zetel)
- Viterbo


Home > Bisdom Rome - naar boven


- De PAUS als BISSCHOP van ROME -


Paus Benedictus XVI
op de cathedra in de
Sint Jan van Lateranen
Installatie
- Direct op het moment dat een in het Conclaaf gekozene zijn keuze tot Paus accepteert, is hij de bisschop van Rome en daarmee ook de nieuwe Opperherder van de Wereldkerk. Zijn inhuldiging vindt plaats op de eerstvolgende geschikte zondag tijdens een plechtige speciale mis die door hem zelf op het Sint Pietersplein wordt opgedragen.
- Omdat deze plechtigheid dus niet zoals bij gewone bisschoppen plaatsvindt in de kathedraal, volgt enkele weken na de inhuldiging de plechtige inbezitname van de bischoppelijke cathedra, die zich bevindt in de kathedraal van het bisdom Rome: de Sint Jan van Lateranen.

Pastorale praktijk
- In het verleden hebben de Pausen zich doorgaans op hun taak als Opperherder van de Wereldkerk (en tot 1870 als heerser van de Pauselijke Staten) geconcentreerd en het pastorale werk voor het bisdom Rome overgelaten aan de kardinaal-vicaris en de hulpbisschoppen, die ook tegenwoordig nog het overgrote deel van de pastorale en bestuurlijke taken voor het bisdom waarnemen.

Parochiebezoeken
- Paus Johannes Paulus II heeft als Paus niet alleen alle uithoeken van de wereld bezocht, maar wilde als bisschop ook zoveel mogelijk parochies van zijn bisdom bezoeken. Uiteindelijk heeft hij in zijn lange pontificaat het merendeel van de 334 parochies kunnen bezoeken, waarbij hij dan telkens op een zondagochtend, in relatief ongedwongen sfeer zonder al te veel media-aandacht, voorging in een Eucharistieviering.

Tradities

Paus Benedictus XVI tijdens de
Sacramentsprocessie in 2006

- Naast de parochiebezoeken neemt de Paus ook deel aan enkele Romeinse religieuze tradities. Zo legt hij op het feest van Maria's Onbevlekte Ontvangenis, op 8 december, een krans aan de voet van het Mariabeeld op de pilaar op de Piazza di Spagna, terwijl een brandweerman via een ladderwagen het beeld kroont. Ook neemt de Paus elk jaar deel aan de grote processie op Sacramentsdag, waarbij hij in een speciaal aangepast voertuig plaatsneemt voor het uitgestelde Sacrament.
- Een meer recente traditie is de ontvangst van kinderen die in het afgelopen jaar hun Eerste Communie hebben gedaan. Deze ontvangst vond voor het eerst plaats tijdens het pontificaat van paus Johannes Paulus I en ook diens opvolgers hebben telkens in oktober een dergelijke bijeenkomst georganiseerd. Aanvankelijk was het alleen bedoeld voor communicantjes uit Rome en de provincie Latium, maar allengs kreeg deze ontvangst steeds meer publiciteit, met als gevolg dat er in oktober 2005 zo'n 150.000 kinderen en hun ouders vanuit heel ItaliŽ naar het Sint-Pietersplein waren gekomen!


Home > Bisdom Rome - naar boven


- De SINT JAN van LATERANEN -


Inleiding
- Anders dan men op het eerste gezicht misschien zou verwachten, is de kathedraal van het bisdom Rome niet de Sint Pietersbasiliek in Vaticaanstad, maar de meer naar het zuiden gelegen Sint Jan van Lateranen (It.: Basilica di San Giovanni in Laterano).
- Als ťťn van de vier meest eerbiedwaardige kerken van Rome (de anderen zijn, naast de Sint Pieter, de Santa Maria Maggiore en de Sint Paulus buiten de Muren) mag de Sint Jan van Lateranen de titel aartsbasiliek voeren en blijkens het opschrift op de gevel geldt zij als "Hoofd en Moeder van alle kerken van de stad en van de wereld".
- Mede doordat de Pausen tot 1309 in het naastgelegen Lateraans Paleis woonden, was de Sint Jan van Lateranen tot die tijd de belangrijkste kerk van het Wetserse Christendom en sprak men van "Lateranen" zoals men nu spreekt van "Het Vaticaan".
De voorgevel van de Sint-Jan van Lateranen
met rechts het Lateraans Paleis


Beschrijving van de basiliek
- De facade bestaat uit een portico van twee etages bekroond met 15 grote beelden met in het midden Christus, geflankeerd door onder meer Johannes de Doper en Johannes de Evangelist. De bronzen deuren van de hoofdingang zijn afkomstig uit het Romeinse Senaatsgebouw (Lat.: Curia) op het Forum Romanum. In de voorhal staat een beeld van de Romeinse keizer Constantijn, dat afkomstig is uit de voormalige keizerlijke thermen van het Quirinaal.
- In de kerk zelf, die 130 meter lang is, staan 12, door leerlingen van Bernini gemaakte beelden van de apostelen. Het markante cassettenplafond is ontworpen door Michelangelo en tussen 1562 en 1567 door zijn leerlingen uitgevoerd.
- In de apsis is een mozaÔek met de afbeelding van Christus aangebracht, die reeds stamt uit de 4e eeuw en volgens de traditie de eerste openbare Christusafbeelding was. De rest van het mozaÔek dateert uit de 13e eeuw.
- Het meest opvallende in het interieur is het pauselijk altaar (waaraan alleen de Paus de Mis mag opdragen) met zijn hoge torenachtige opbouw. Volgens de traditie is in dit altaar een deel van een houten altaar opgenomen waarop de apostel Petrus in het huis van de Romeinse senator Pudens de Mis zou hebben opgedragen.

Geschiedenis van de basiliek
- De Sint Jan van Lateranen is gebouwd op een stuk grond dat de Romeinse keizer Constantijn rond 314 in leen gaf aan paus Melchiades met de op-
dracht er een kathedrale kerk op te bouwen. Dit stuk grond had oorspronkelijk toebehoord aan ene Plautius Lateranus en met die naam werd ook de later op deze plek gebouwde kerk aangeduid.
- Met de bouw van een kerk op dit terrein werd begonnen onder paus Silvester I (314-335) en op 9 november 318, eerder nog dan de Sint Pietersbasiliek, vond de toewijding aan de Christus de Verlosser (Lat.: Christus Salvator) plaats, waaraan later nog Sint Johannes de Doper en Sint Johannes de Evangelist als patroon zijn toegevoegd.
- De oorspronkelijke kerk was een niet al te groot basilica-gebouw met 5 beuken, een portico en een voorhal. Dit gebouw werd in de 5e eeuw verwoest door de Barbaren, maar weer opgebouwd door paus Leo de Grote en door paus Hadrianus I in de 8e eeuw. Na de aardbeving in 896 werd de kerk hersteld door paus Sergius III. Paus Nicolaas IV vergrootte en verfraaide het gebouw aanzienlijk, doch door een brand in 1308 werd het wederom verwoest. Nogmaals werd de Sint Jan herbouwd en wel door paus Clemens V, die Giotto de opdracht tot decoratie gaf. Een volgende brand in 1360 verwoestte het gebouw nogmaals, waarna het onder de pausen Urbanus V en Gregorius XI volledig herbouwd werd en de Pausen uit de 16e eeuw het aanzienlijk lieten verfraaien.
- In 1646 gaf paus Innocentius X opdracht aan Borromini om de Sint Jan van Lateranen te verbouwen ter gelegenheid van het Heilig Jaar 1650. Paus Clemens XII liet in 1735 de huidige facade bouwen door A. Galilei. De oude absis werd in 1875-1885 volledig gereconstrueerd naar de oorspronkelijke staat. Het enige wat er tegenwoordig nog van het oorspronkelijke Middeleeuwse bouwwerk over is, zijn het kloosterhof en de rijkversierde kruisgang uit de 13e eeuw.

De doopkapel van de Sint Jan van Lateranen
De doopkapel
Los van de basiliek van Sint Jan van Lateranen staat de doopkapel (Lat.: Baptisterium). Deze achthoekige kapel is rond het jaar 432 gebouwd op de plaats waar in 313 de eerste grote christelijke doopplechtigheid werd gehouden. In het centrum bevindt zich een groot rond bassin, aangezien de doop vroeger niet zoals tegenwoordig gebruikelijk is, boven een doopvont, maar door (bijna) volledige onderdompeling werd uitgevoerd. Acht porfieren zuilen dragen een balkenstelsel waarop weer kleinere zuilen staan die het dak dragen. Rond het centrale deel bevinden zich vier rijk met mozaÔeken en andere versieringen versierde zijkapellen. Tenslotte bevinden zich in de kapel ook nog de zgn. "zingende deuren", die afkomstig zijn uit de Romeinse thermen van Caracalla en zo heten omdat zij bij het openen een zangerig geluid maken.


Home > Bisdom Rome - naar boven


- Het LATERAANS PALEIS -


Inleiding
- Direct naast de Sint Jan van Lateranen ligt het Lateraans Paleis. Hier resideerden de Pausen totdat zij in 1309 in ballingschap naar Avignon gingen. Toen zij in 1377 vandaaruit terugkeerden, was het Lateraans Paleis echter dermate in verval geraakt, dat zij verkozen om voortaan te gaan wonen in het meer geriefelijke en beter te verdedigen Vaticaans Paleis, dat bovendien in de directe nabijheid van het graf van Petrus in de Sint Pietersbasiliek ligt.
Het Lateraans Paleis, dat zich tegen de noordkant van
de kathedraal van Sint-Jan van Lateranen bevindt


Geschiedenis
- Waarschijnlijk heeft zich naast de kathedraal van Sint Jan van Lateranen altijd al een woning voor de bisschop bevonden, welke in de loop der tijd tot een kasteel c.q. paleisachtig gebouw vergroot is. Het oorspronkelijke, sterk in verval geraakte middeleeuwse paleis werd echter in het kader van een grootscheepse stadsvernieuwing in opdracht van paus Sixtus V afgebroken. Fontana kreeg de opdracht een nieuw gebouw neer te zetten, dat reeds in 1586 voltooid was. Het was ontworpen naar het voorbeeld van het Palazzo Farnese en is ťťn van de meest statige en harmonische gebouwen uit de Romeinse barok geworden.

Bestemmingen
- Mogelijk was het nieuwe Lateraans Paleis bedoeld als pauselijke zomer-
residentie, maar het is nooit alszodanig in gebruik geweest (in de 18e eeuw deed het Quirinaal-paleis alszodanig dienst, naast de bekende en nog altijd gebruikte zomerresidentie in Castel Gandolfo).
- Na diverse andere bestemmingen vestigde paus Gregorius XVI er een museum voor religieuze kunst en heidense cultuur in en bracht paus Pius XI er het etnisch-missiemuseum onder. Paus Johannes XXIII gaf het paleis weer zijn oorspronkelijke pastorale functie terug en vestigde hier de kantoren van het bisdom en het vicariaat van Rome.
- Sinds 1991 is hier ook het Vaticaans Historisch Museum (It.: Museo Sto- rico Vaticano) gevestigd, dat aan de hand van schilderijen en voorwerpen de geschiedenis van het Pausschap sinds de 16e eeuw laat zien.

Belangrijke gebeurtenissen
- In het Lateraans Paleis werden meerdere Concilies gehouden, hielden de door de Paus gekroonde Keizers van het Rooms-Duitse Rijk hun kronings-
maaltijden en werden tenslotte op 11 februari 1929 in de Sala dei Papi de Lateraanse Verdragen ondertekend, waarbij de Paus onder meer de soevereiniteit over Vaticaanstad terugkreeg.


Home > Bisdom Rome - naar boven


- Het HEILIGE der HEILIGEN en de HEILIGE TRAP -


Schuin tegenover de Sint Jan van Lateranen staat een gebouwtje, dat van buiten niet de indruk wekt dat zich daarin twee van de meest heilige plaatsen van Rome bevinden: de Heilige Trap en het Heilige der Heiligen.

De Heilige Trap
De Heilige Trap

- De Heilige Trap (It.: Scala Santa) is volgens de traditie de trap die door Christus werd bestegen voor- dat hij door Pontius Pilatus berecht zou worden. De heilige keizerin Helena, de moeder van de Romeinse keizer Constantijn, heeft deze trap rond het jaar 326, samen met vele andere relikwiŽn, vanuit Jeruzalem mee naar Rome gebracht.
- Oorspronkelijk was deze trap aangebracht in het Lateraans Paleis, maar bij de bouw van het nieuwe paleis onder paus Sixtus V werd de Heilige Trap verplaatst naar de kapel van het Heilige der Heiligen. Paus Innocentius XII liet de 28 marmeren treden bedekken met walnotenhout, maar er werden gaten opengelaten op de plaatsen waar bloeddruppels van Christus te zien zouden zijn.
- Het is een eeuwenoude devotie om deze trap biddend en op de knieŽn te beklimmen, met name tijdens de Goede Week. Paus Pius X kondigde in 1908 af dat elke geknielde bestijging van de trap, gevolgd door een biecht en deelname aan de Eucharistie een volle aflaat oplevert. Om vervolgens weer naar beneden te komen (en voor degenen die de trap niet knielend willen opgaan) zijn er aan weerszijden van de Heilige Trap twee gewone trappen.

Het Heilige der Heiligen
- Bovenaan de Heilige Trap bevindt zich het Heilige der Heiligen (Lat.: Sancta Sanctorum), de voormalige pauselijke huiskapel uit de tijd dat de Pausen in het Lateranencomplex zetelden (in het Vaticaanse Paleis wordt de functie van huiskapel vervuld door de beroemde Sixtijnse Kapel).
- De aan Sint Laurentius gewijde huiskapel van Lateranen werd eeuwenlang als de heiligste plaats van Rome gezien, getuige onder meer het Latijnse opschrift boven het altaar: Non est in toto sanctior orbe locus (vert.: Er is in de hele wereld geen heiliger plaats).Het altaar van het Heilige der Heiligen

Geschiedenis
- De kapel stamt waarschijnlijk uit de 7e eeuw en is versierd met bijzonder fraaie fresco's uit de 13e eeuw, waarvan de realistische stijl een eerste breuk met het tot dan toe heersende byzantijnse Classicisme was. Deze fresco's zijn aan het licht gekomen tijdens een grondige restauratie die in 1995 werd afgesloten. Bij die gelegenheid werd er op 20 mei 1995 door de toenmalige kardinaal-staatssecretaris Angelo Sodano, voor het eerst sinds lange tijd weer een Mis in deze kapel opgedragen.

De Acheiropoitos
- Als zijnde de pauselijke huiskapel werden hier onder meer de plechtigheden van de Goede Week gevierd en werden er de relikwiŽn van de eerste heilige martelaren bewaard, alsmede de nog altijd op het altaar opgestelde ikoon Acheiropoitos. Deze hoogvereerde "niet door mensenhanden gemaakte" ikoon zou volgens de traditie door de evangelist Lucas met hulp van een engel geschilderd zijn en door paus Stephanus II zijn aangewend om in 756 een invasie van de Lombarden af te wenden. De laatste Paus die in deze kapel een mis opdroeg was Pius IX in het jaar 1870, vlak voordat Italiaanse troepen de stad Rome zouden innemen.

- Het Heilige der Heiligen is niet voor publiek toegankelijk, er kan alleen een blik in worden geworpen door enkele getraliede vensters.


Home > Bisdom Rome - naar boven


- TITELKERKEN -


Inleiding
- Naast het feit dat de bisschop van Rome tevens de Opperherder van de Wereldkerk is, kent het bisdom Rome nog een paar bijzonderheden, namelijk de zgn. titelkerken, die net als de minder bekende suburbiciare bisdommen en de diaconiŽn aan de kardinalen worden toegewezen.

Toewijzing
Het wapenbord van Dario kardinaal
Castrillůn Hoyos aan de gevel
van de SS. Nome di Maria
al Foro Traiano
- Elke nieuw gecreŽerde kardinaal krijgt bij zijn benoeming ťťn van deze kerken, bisdommen of diaconiŽn toegewezen, waardoor zij respectievelijk titulair priester, (suffragaan)bisschop of diaken van het (aarts)bisdom Rome wordt.
- In die hoedanigheid zijn zij dan gerechtigd om een nieuwe bisschop van Rome en daarmee de nieuwe Paus te kiezen.

Bevoegdheden
- De toewijzing van een titelkerk, suburbicair bisdom of diaconie geeft de betrokken kardinaal geen enkele bestuursbevoegdheid. Die is en blijft in handen van de eventuele priester, bisschop of diaken die daar voor de reguliere dienst benoemd is.
- Het enige recht dat er, naast de titel, voor een kardinaal aan een toewijzing verbonden is, is dat hij zijn wapen mag laten aanbrengen op de gevel van zijn titelkerk.

Pauskeuze
- De reden dat kardinalen een titelkerk, suburbicair bisdom of diaconie toegewezen krijgen ligt in de manier waarop een nieuwe Paus gekozen wordt. Bijna alle bisschoppen worden tegenwoordig door de Paus benoemd, maar hij kan niet zijn eigen opvolger benoemen. Daarom wordt voor hem nog altijd de procedure gevolgd zoals die in de begintijd van de Kerk gebruikelijk was, namelijk uitverkiezing door de geestelijkheid van het bisdom.
- In het bisdom Rome waren het de priesters van de 28 hoofdkerken van de stad, de diakens die aan het hoofd stonden van de met armenzorg belaste diaconiŽn en de bisschoppen van de 7 omliggende (suburbiciare) bisdommen die samen de bisschop kozen. Deze belangrijke geestelijken werden allengs ook meer en meer betrokken bij het bestuur van de Wereldkerk. Vanwege de "spilfunctie" (Lat.: cardo) van hun parochiekerken en hun voornaamheid (Lat.: cardinalis) werden zij kardinalen genoemd.
- Paus Alexander III bepaalde in 1179 dat voortaan alleen deze kardinalen het recht zouden hebben een nieuwe bisschop van Rome en daarmee dus een nieuwe Paus te kiezen. Sinds die tijd werden ook bisschoppen van buiten Rome betrokken bij het centrale bestuur van de Kerk en om die reden opgenomen in het college van kardinalen.
- Om nu te zorgen dat ook deze "buitenstaanders" het recht hadden om een nieuwe Paus te kiezen, kregen zij een titelkerk, suburbicair bisdom of diaconie toegewezen, zodat zij daardoor deel gingen uitmaken dan de Romeinse geestelijkheid aan wie dat recht tot het kiezen van de bisschop van Rome toekwam.

De DiaconiŽn
- Van oudsher was de stad Rome ingedeeld in 7 diaconiŽn met elk een diaken aan het hoofd. Hun taak was het zorgdragen voor hulpbehoevenden.
- Het diakenschap van ťťn van deze diaconiŽn wordt toegewezen aan kardinalen die (nog) geen residerend bisschop zijn. Met goedkeuring van de Paus kan een kardinaal-diaken na 10 jaar kardinaal-priester worden.
- Deze kardinalen behoren tot de rang van kardinaal-diakens.

De Titelkerken
- Oorspronkelijk waren er 28 hoofdkerken, maar met het geleidelijk stijgen van het aantal kardinalen, werden ook steeds meer Romeinse parochiekerken als aan een kardinaal toe te wijzen titelkerk aangewezen.
- De titelkerken worden toegewezen aan alle kardinalen die bij hun creatie reeds bisschop zijn. Dit betreft de meeste gevallen.
- Deze kardinalen behoren tot de rang van kardinaal-priesters. Een kardinaal-priester die reeds langere tijd kardinaal is en in de Romeinse Curie werkzaam is, kan door de Paus een vrijgekomen suburbicair bisdom toegewezen krijgen en daarmee kardinaal-bisschop worden.

De Suburbicaire bisdommen
- Er zijn zeven suburbicaire bisdommen, te weten: Albano, Ostia, Porto-Santa Rufina, Palestrina, Sabina-Poggio, Mirteto, Frascati en Velletri. Ostia is zeer klein en wordt daarom altijd toegewezen aan degene die tot Deken van het College van Kardinalen wordt gekozen, dit naast het suburbicaire bisdom dat hem bij zijn creatie tot kardinaal reeds is toegewezen.
- De suburbicaire bisdommen worden toegewezen aan kardinalen die reeds langere tijd kardinaal zijn en werkzaam zijn in de Romeinse Curie.
- Deze kardinalen behoren tot de rang van kardinaal-bisschoppen. Hiertoe behoren ook eventueel tot kardinaal verheven Oosterse patriarchen, zij het dat aan hen geen suburbicair bisdom wordt toegewezen.

Praktijkvoorbeelden
- Gustaaf kardinaal Joos, pastoor van Landskouter in het bisdom Gent, was tot zijn overlijden in 2004 kardinaal-diaken van S. Pier Damiani ai Monti di S. Paolo.
- Adrianus kardinaal Simonis, de voormalige aartsbisschop van Utrecht, is kardinaal-priester met als titelkerk de S. Clemente.
- Godfried kardinaal Danneels, de voormalige aartsbisschop van Mechelen-Brussel, is kardinaal-priester met als titelkerk de S. Anastasia.
- Joseph Ratzinger, de huidige paus Benedictus XVI en voordien prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, was aanvankelijk kardinaal-priester met als titelkerk de S. Marie Consolatrice al Tiburtino, maar werd in 1993 be- noemd tot kardinaal-bisschop van Velletri-Segni en in 2002, na zijn keuze tot deken van het College van Kardinalen, kreeg hij ook het suburbicaire bisdom Ostia toegewezen.


Links en Literatuur
- S. de Blaauw e.a.: Pracht en Praal van de Paus, Schatten uit het Vati- caan, Amsterdam/Gent, 2003.
- Cardinals of the Holy Roman Church


Home > Bisdom Rome - naar boven


- LINKS -


OfficiŽle homepages

Het Bisdom Rome: Diocesi di Roma

Het Vicariaat Rome: www.vicariatusurbis.org


De kathedraal en het Lateraans Paleis

Sint-Jan van Lateranen      Sint Jan van Lateranen

Wikipedia-artikelen: Nederlands - Deutsch - English - Italiano

Basilica di S. Giovanni in Laterano      St. John Lateran

San Giovanni in Laterano


Diversen

l'Opera Romana Pellegrinaggi: www.orpnet.it

Guesthouse van het Vicariaat Rome: www.casabonuspastor.it


Home > Bisdom Rome - naar boven


© Mei 2005 -